Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-03-03

Sammanträde 2009-03-03

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Anmälan av föregående protokoll 7/08

5 Anmälan av avgivet remissvar - "Planering för boenden för äldre i Stockholms stad"

6 Anmälan av avgivet remissvar - "Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad"

8 Anmälan ang. "Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB"

11 Anmälan av revisionskontorets granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över årsbokslut

15 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008

18 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

20 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21

24 Förslag till samarbete mellan Micasa Fastigheter och satsningen Kunskapslotsen 2009-2010

25 Förslag till genomförandebeslut ang ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 7/08 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Rio, ombyggnad seniorbostäder (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av avgivet remissvar – ”Planering för boenden för äldre i Stockholms stad” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående” Planering för boenden för äldre i Stockholms stad”.

Reservation lämnades av Lilian Falkbäck m.fl. (s) och Fredrik Angetun (mp)

med hänvisning till den reservation i Äldrenämnden den 14 oktober 2008 som lämnades av Leif Rönngren m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp).

§6 Anmälan av avgivet remissvar - Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad”.

§7 Anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008.

§8 Anmälan ang. ”Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan.

§9 Anmälan av lokaluthyrningen januari 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan.

§10 Anmälan av inkommen skrivelse (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av inkommen skrivelse, samt

att uppdra åt VD att besvara skrivelsen.

§11 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut.

§12 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut.

§13 Förslag till reviderad budget för 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna den reviderade budgeten för 2009.

§14 Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

§15 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008.

§16 Bokslut (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till bokslut 2008, samt

att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§17 Anmälan av Rapport avseende intern kontroll granskning 2008 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av Rapport avseende intern kontroll granskning 2008.

§18 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Leif Axelsson, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Jonas Törnell, fastighetschef,

Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Lisa Rapeli Sirén, fastighetschef.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

§19 Förslag till delegations- och attestinstruktion (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till delegations- och attestinstruktion.

§20 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenaden för ombyggnad till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen.

§21 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus B (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Frösätra, hus B.

§22 Slutredovisning avseende ombyggnad av Hus B inom Fruängsgårdens äldreboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Fruängsgården, Hus B.

§23 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus C (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Frösätra, Sätra vård och omsorg , hus C.

§24 Förslag till samarbete mellan Micasa Fastigheter och satsningen Kunskapslotsen 2009-2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att ingå samarbete med Kunskapslotsen i enlighet med vad som anges i ärendet.

§25 Förslag till genomförandebeslut ang ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 – Bandhagshemmet (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av Lådkameran 1, inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning av beslut och beställning från socialtjänstförvaltningen, för senare redovisning till styrelsen.

§26 Förslag om FM-tjänster (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med en fördjupad studie avseende förutsättningar att införa FS tjänster inom Micasa Fastigheter.

§27 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Seniorboende

· Visningslägenhet i Svärdet

· Arkitekttävlingen avbruten

· Senior 2030 - seminarieserien

· Kunskapsdagen är den 23/4

· Boendeprofil

· 10-årsjubileum firas 26 augusti

· Väduren

· Lista eftersatt underhåll

· VD har semester v. 15 – administrativa chefen vikarierar

· Studentlägenheter förmedlas vis SBF

· Micasa deltar i arbete med SIS för gemensam standard för boendetjänster för äldre

· Årskrönikan

· Stämning av Andersson & Co

§28 Övriga ärenden

Representation vid IAHSA konferensen i London 19-22 juli

Styrelsen beslutade

att skicka fyra styrelseledamöter till IAHSA konferensen.

§29 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.15 med att tacka för ett bra möte.