Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-05-05

Sammanträde 2009-05-05

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Anmälan av föregående protokoll 1/09

4 Anmälan av avgivet remissvar - "Bo bra hela livet" (SOU 2008:113)

5 Anmälan av avgivet remissvar - "Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program"

9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp

11 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning)

12 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB)

13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 1/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av avgivet remissvar – ”Bo bra hela livet” (SOU2008:113) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Bo bra hela livet” (SOU2008:113)

§5 Anmälan av avgivet remissvar – ”Revidering av Stockholm stads brottsförebyggande program” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående

”Revidering av Stockholm stads brottsförebyggande program”

§6 Anmälan av svar på skrivelse om seniorboende i Högdalen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av svar på skrivelse angående seniorboende i Högdalen.

Ersättaryttrande lämnades av Britta Ring (v)

Särskilt yttrande till skrivelse från Micasas VD beträffande förslag om seniorboende

Högdalen.

Micasas VD har i sitt svar på skrivelse med begäran om att äldreförvaltningen och medverkar till att bevaka frågan om seniorboende i centrala Högdalen utreds, meddelat att Micasa inte planerar för något seniorboende i Högdalens centrum. I stället hänvisas till Bygelns seniorboende i Rågsved. Dock öppnar VD för möjligheten att återkomma ifall bostadsbolagen planerar för nybyggnad i Högdalen området.

Jag vill framhålla behovet av seniorboende i Högdalens centrum, eftersom fastigheterna i och i närheten av centrum till stor del bebos av gamla människor i trevåningshus utan hiss som bott där i stort sett sedan husen byggdes. Närheten till centrum är också viktig eftersom där finns en tämligen väl utbyggd service. Med utgångspunkt ifrån dessa omständigheter bör Micasa Fastigheter få i uppdrag att bevaka frågan om seniorboende i Högdalens centrum.

§7 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Utseende av sekreterare i styrelsen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB utse administrativa chefen Annika Rapp.

§9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till förskola i fastigheten Kv. De Gamlas Vänner 7 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§11 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i fastigheten kv. Väderkvarnen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§12 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i fastigheten kv. Väderkvarnen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2.

§14 Försäljning av fastigheten Helgonlegenden 7 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Helgonlegenden 7.

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§15 Försäljning av fastigheten Ålö 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Ålö 2 till SISAB.

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§16 Förvärv av fastigheten Fästmanssoffan 1 i Nälsta (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förvärv av fastigheten Fästmanssoffan1 från AB Stockholmshem till skattemässigt värde,

att uppdra åt VD att slutföra förvärvet samt,

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§17 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Väduren och presenterade ett förslag på ombyggnad av fastigheten

· Sabbatsberg – ny fastighetsbildning och ev. överföring av kulturhus

· Finskt Äldrecentrum – ev. nya lokaler i Byholmen

· Rinkeby – inget byte av fastighet med sdf

· VD har semester v 26-27 + enstaka dagar

· Seminarieserien samt att Svensk Byggtjänst ger ut bok om den

· EnergiSparProjektet byter 30 undercentraler

· Svårt att rekrytera byggprojejktledare

· PARs arkitekttävling avslutad

· Personalkonferens 4-5 juni

§18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§19 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.20 med att önska alla en trevlig kväll.