Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 b, sammanträdesrummet

14.00 inviger Ewa Samuelsson Micasa Fastigheters visningslägenhet i samma fastighet som ko Läs mer...ntoret (fortsätt in på gården, där finner du lägenheten nedanför boulebanan).

Från 13.00 finns två grupprum tillgängliga på Micasas kontor, för förmöten

Bilagor till föredragningslista
Protokoll 5 maj 2009.pdf (195 kb)

1 Anmälan av föregående protokoll 2/09

7 Förslag till remissvar angående - "Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning"

8 Anmälan av avgivet remissvar - "Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag"

11 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Måsholmen 15

12 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Skärsliparen 2, Kryddpepparen 3 och Pettersbergsgården 15

13 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Pilträdet 10 och Lektionen 6

14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Palsternackan 3 och Ånn 7

15 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Edsbyn 5:2, Edö 1 och Trehörningen 1

16 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Vasen 3 och Trossen 13

17 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP

18 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1(Tensta servicehus), kalkyl utsänds senare/utdelas

19 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan

20 Förslag till reviderad arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 2/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Utseende av sekreterare

Utsågs Marie Eriksson att vara dagens sekreterare.

§3 Val av två justerare

Utsågs ordförande och ledamoten Peter Engberg att justera dagens protokoll.

§4 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av lokaluthyrningen april 2009

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar – ”Säkerhetsprogram för Stockholms stad” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående

”Säkerhetsprogram för Stockholms stad”.

§7 Förslag till remissvar angående – ”Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning”(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till svar på underremiss angående ”Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning” samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§8 Anmälan av avgivet remissvar – ”Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag”(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående ”Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

§9 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut.

§10 Tertialbokslut 1, 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna tertialbokslut 1, 2009.

§11 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Måsholmen 15 (Skärholmens servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheten Måsholmen 15 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§12 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Skärsliparen 2 (Ankaret), Kryddpepparen 3 (Linggården) och Pettersbergsgården 15 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Skärsliparen 2, Kryddpepparen 3 och Pettersbergsgården 15 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§13 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Pilträdet 10 (Pilträdets servicehus) och Lektionen 6 (Hammarbyhöjdens servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Pilträdet 10 och Lektionen 6 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.

§14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Palsternackan 3 (Enskede nya servicehus) och Ånn 7 (Årsta sjukhem) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Palsternackan 3 och Ånn 7 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.

§15 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Edsby 5:2 (Edshemmet behandlingshem), Edö 1 (Edö) och Trehörningen 1 (Trekantens servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Edö 1, Edsby 5:2 och Trehörningen 1 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§16 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Vasen 3 (Vasens servicehus) och Trossen 13 (Fridhemmet och Ahlströmerhemmet)(utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Vasen 3 och Trossen 13 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.

§17 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Jungfru Lona 2, Tunet 1, Palsternackan 3, Kastanjen 7, Ånn 7, Lektionen 6, Filen 4 och Stranninge 1, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.

§18 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av två våningsplan i fastigheten Kv. Stranninge 1 inom redovisad ekonomisk ram och inom angiven hyresnivå, för senare anmälan i styrelsen.

§19 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2009.

§20 Förslag till reviderad arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§21 VD:s rapporter

· Fyra byggnader (k-märkta) inom Sabbatsberg används för annan verksamhet än vård- och omsorg och kommer därför eventuellt att försäljas till Stadsholmen.

· Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen vill bygga om Bandshagshemmet och kommer därmed att evakuera till Åsen i Enskededalen. Efter evakuerings­tiden vill Ersta Diakoni hyra Åsen.

· Stora Sköndal har skrivit på en avsiktsförklaring om att hyra den uppsagda delen i Farsta sjukhem.

· Finskt Äldrecentrum har bildat bolaget Finska Gården. Finska Gården vill hyra 45 platser i fastigheten Byholmen.

· Micasa Fastigheter bjöd på utflykt med lunch till Beridna Högvakten. 65 seniorhyresgäster deltog. Arrangemanget var mycket uppskattat av de boende.

· VD och ordförande ingick i juryn under Restaurangernas dag ”Smaka på Stockholm” och var med och korade vinnaren av Mästerkockens seniorlåda.

· I september kommer Dagens Industri innehålla en bilaga med en presentation av Micasa Fastigheter. Detta är ett led i marknadsföringen av varumärket Micasa Fastigheter.

· Aktiv Bo – enkätundersökning bland hyresgäster hos Micasa Fastigheter är genomförd. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras vid styrelsens sammanträde i september.

§22 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§23 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.00 med att önska alla en glad midsommar och med en önskan om en skön sommar. Peter Engberg önskade å styrelsens vägnar ordföranden detsamma.