Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-09-08

Sammanträde 2009-09-08

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 b, sammanträdesrummet

Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@m Läs mer...icasa.se

Välkomna!

1 Anmälan av föregående protokoll 3/09

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp

7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f.d. Långbrobergs servicehus till gruppboende

8 Anmälan av avgivet remissvar angående remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35)

9 Anmälan av översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

10 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3

11 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Måsholmen 15 Skärholmens servicehus

12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av två våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) (Dukas)

13 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS)

14 Slutredovisning avseende ombyggnad/upprustning samt utökning av förskola Jungfru Lona

15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus B, Farsta Sjukhem, kv Perstorp 1 till Stiftelsen Stora Sköndal.

16 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad och nybyggnad för Vård- och omsorgsboende i kv Byholmen 2 till Finska Gården AB

17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus A Hässelgården i kv Överstycket 1

18 Förslag till införande av FS-tjänster

20 Förslag till remissvar angående "Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad"

21 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

22 Förslag om att Micasa Fastigheter ansöker om värdskapet för EAHSA:s 3:e konferens i maj 2010

23 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Filen 4 samt Tunet 1 - Energisparprojekt inom VVS, SÖ, El samt Bygg

24 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Jungru Lona (tillsammans med Kv Hamnvakten 7 och Brättet) - Energisparprojektet

Tilläggsärende

28 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Norrmalms stadsdelsförvaltning)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 3/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Utseende av sekreterare

Utsågs Marie Eriksson att vara dagens sekreterare.

§3 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§4 Anmälan genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av lokaluthyrningen Juli 2009

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f.d. Långbrobergs servicehus till gruppboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av avgivet remissvar – remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar på underremiss angående remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

§9 Anmälan av översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan.

§10 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§11 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Måsholmen 15 Skärholmens servicehus (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av två våningsplan Kv. Stranninge (Tensta Servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§13 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Frösunda LSS AB) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§14 Slutredovisning avseende ombyggnad/upprustning samt utökning av förskola Jungfru Lona (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad och utökning av förskolan Jungfru Lona.

§15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus B, Farsta sjukhem, kv Perstorp 1 till Stiftelsen Stora Sköndal (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal genomföra programarbete för om- och eventuell tillbyggnad av hus B i kv Perstorp 1 till vård- och omsorgsboende.

§16 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad och nybyggnad för Vård- och omsorgsboende i kv Byholmen 2 till Finska Gården AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Finska Gården AB genomföra programarbete för ombyggnad av del av Kv. Byholmen 2 till vård- och omsorgsboende, samt utreda möjligheter för en nybyggnad inom fastigheten.

§17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus A i Hässelgården i Kv Överstycket 1 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att i samråd med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd påbörja programarbetet för ombyggnad av Hus A i Hässelgården.

§18 Förslag till införande av FS-tjänster

§19 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut.

§20 Förslag till remissvar angående ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att åldersgränsen för seniorboende även fortsättningsvis bör vara 65 år,

att för närvarande inte ta ställning i frågan om åldersgräns för att söka trygghetsboende,

att därutöver godkänna VD:s förslag till remissvar,

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Därutöver anförde Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky m fl (m) och Per Hallerby (fp) följande.

De aktörer som tillhandahåller seniorbostäder har valt olika åldersgränser för att äldre personer ska kunna söka denna boendeform. Bland privata aktörer har många beslutat sig för en gräns på 55 år. Stockholms stad har dock valt 65 år. Med tanke på att många människor är friska högre upp i åldrarna än förut och den kraftiga ökningen av framför allt ”yngre äldre” under de kommande åren anser styrelsen att det är klokt att behålla den nuvarande åldersgränsen. Det råder redan idag stor brist på seniorbostäder med hyresrätt, något som staden målmedvetet arbetar för att åtgärda. Men att sänka åldersgränsen riskerar att skapa förväntningar och köer som blir svåra för staden att hantera. För närvarande är inte styrelsen beredd att ta ställning till lämplig åldersgräns för trygghetsboendena.

Särskilt uttalande lämnades av Lilian Falkbäck m fl (s) och Fredrik Angetun (mp).

Stadsledningskontorets utlåtande är ofullständigt. Det måste ytterligare klargöras hur kostnadsfördelningen skall vara mellan å ena sidan de boende och å andra sidan vårdgivare och fastighetsägare så att inte trygghetsboendena reserveras för höginkomsttagare. Servicehusen kan inte slentrianmässigt läggas ner utan någon som helst analys av de väsentliga funktionerna för äldreomsorg som därmed riskerar att försvinna.

Ersättaryttrande lämnades av Britta Ring (v).

Förslaget till remissyttrande från Micasa gäller ett tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad”. Utlåtandet förtjänar betydligt starkare kritik än som framförs i Micasas förslag till remissyttrande.

Trygghetsboende är en ny form av äldreboende, en mellanform mellan seniorboende och vård- och omsorgsboende. Som ett led i reformen ska servicehusen avskaffas. I utlåtandet definieras trygghetsboende i Stockholms stad. Men där saknas en helhetssyn på vilka behov trygghetsboendet ska täcka i förhållande till andra former av äldreboende och en utvärdering av servicehusens funktioner.

I SKLs utlåtande fastslås exempelvis att pensionärerna i trygghetsboende själva ska bekosta gemensamhetslokaler och gemensam personal. Det är ingen självklarhet. Det är tvärtom rimligt att dessa resurser är kommunalt finansierade, dels för att begränsa kostnaderna för den enskilda pensionären, dels för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet. Trygghetsboenden bör vara kommunala, eftersom det ger störst trygghet och kontinuitet. Möjlighet att välja kommunal hemtjänst ska alltid finnas.

JA till en åldergräns om 65 år samt att åldersgränsen för seniorboende sänks till 55 år. JA till att förmedla trygghetsboende via Bostad Stockholm utifrån kötid och förtur enligt gängse regler. OK att inte områdesförtur gäller så länge trygghetsbostäder inte är utbyggda i hela staden.

Nya trygghetsboenden behöver byggas i olika delar av Stockholm. Det blir fel, när Stadsledningskontoret anser att trygghetsboenden utan vidare ska ersätta dagens servicehus ”när efterfrågan minskar”. Om efterfrågan vet vi att servicehusen svarar mot väsentliga behov och är uppskattade av många. Under 2008 bifölls bara 60 procent av ansökningarna om servicehusboende enligt Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2008. Det visar att tillämpningen av riktlinjerna för servicehus måste utredas. Servicehusen kan inte slentrianmässigt läggas ner utan någon som helst analys av de väsentliga funktioner för äldreomsorg som därmed riskerar att försvinna.

§21 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Sören Ingman, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Jonas Törnell, fastighetschef,

Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.

§22 Förslag om att Micasa Fastigheter ansöker om värdskapet för EAHSA:s 3:e konferens i maj 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att ansöka om den 3:e europeiska konferensen den 27-28 maj 2010,

att avsätta 200000 kr i budgeten för 2010 för genomförande av konferensen.

§23 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Filen 4 samt Tunet 1 – Energisparprojektet inom VVS, SÖ, El samt Bygg (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§24 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Jungfru Lona (tillsammans med Kv Hamnvakten 7 och Brättet) – Energisparprojektet (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§25 Tilläggsärende

Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§26 VD:s rapporter

 • Ett ombyggnadsärende avseende Väduren kommer till styrelsens sammanträde i oktober 2009.
 • Diskussion har påbörjats om att omvandla området där Rinkeby servicehus idag är beläget. Detta innebär en nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende samt om vi önskar även trygghets/seniorboende. Ärende kommer tidigast till styrelsens sammanträde i december 2009.

 • RFSL har uppvaktat Micasa Fastigheter angående HBT-boende.

 • Lägen för nya LSS-boenden i nuvarande fastigheter eller nybyggnad på befintlig mark har utretts av Micasa Fastigheter.
 • Micasa Fastigheter planerar ett köp av fastighet i Enskede Gård som idag är en dagverksamhet.
 • Micasa Fastigheter kommer att finnas med i en bilaga i Dagens Industri i början eller mitten av oktober 2009.
 • Stadsholmen vill köpa 5 fastigheter i Sabbatsbergsområdet. Ett ärende om detta kommer till styrelsens sammanträde i oktober eller december 2009. Överföring av fastigheterna sker den 2 januari 2010.
 • Fastigheten Tärnan i Nynäshamn kommer att säljas då Socialtjänst- och arbets­marknads­förvaltningen har sagt upp avtalet till den 1 januari 2010. Ett ärende om detta kommer till styrelsens sammanträde i oktober 2009.
 • Visningslägenheten i Svärdet är populär med ett flertal besök varje vecka. Bland andra kommer franska ambassaden med 21 privata vårdgivare på besök i höst.
 • Redovisning av eftersatt underhåll.
 • Redovisning av energisparprojektet.
 • Planering av ombyggnad till konferenslokaler i Svärdets lokaler har påbörjats då Södermalms sdf nu lämnar restaurangen.
 • I samband med styrelsesammanträdet i oktober kommer bidragen i arkitekttävlingen att redovisas. Lunch från kl. 12.00 och redovisning av bidragen mellan kl.
  13.00-14.30. Styrelsesammanträdet börjar kl. 15.00.

§27 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§28 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 15.50 med att tacka för ett bra möte.