Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-10-20

Sammanträde 2009-10-20

Datum
Klockan
15.00
Plats
Hotell Clarion, Ringvägen 98

Program
Kl. 12.00-13.00 Lunch
Kl. 13.00-14.30 Workshop - Presentation av PARs arkitek Läs mer...ttävling
Kl. 14.30-15.00 Kaffe
Kl. 15.00 Styrelsens sammanträde

Vänligen anmäl om du inte deltar från kl. 12.00 i workshopen eller har förhinder till styrelsens sammanträde, till Annette Johansson, tfn 08-508 360 11, annette.johansson@micasa.se

1 Anmälan av föregående protokoll 4/09

4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av Bandhagshemmet, Lådkameran

5 Anmälan av avgivet remissvar angående "Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholm stad"

6 Anmälan av avgivet remissvar angående "Grön IT - strategi för Stockholms stad"

7 Anmälan av avgivet remissvar angående "Motion (2009:33) om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet"

8 Förslag till inriktningsbeslut avseende rivning och nyproduktion inom fastigheten Kvarnberget 2 i Rinkeby

9 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av bibliotek och entré i kv Dalen 20

10 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende

11 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av bottenvåning i kv Byholmen 2, Vårberg, till stödboende samt upprustning av intilliggande lokaler

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av Prästgårdshagen 2 till vård- och omsorgsboende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 4/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av Bandhagshemmet, Lådkameran) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av Lådkameran1, inom redovisad ekonomisk ram ,under förutsättning av beslut och beställning från socialtjänstförvaltningen, för senare redovisning till styrelsen.

§5 Anmälan av avgivet remissvar angående ”Projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholm stad” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående ”Projektstyrning av stora investerings­projekt i Stockholm stad”.

§6 Anmälan av avgivet remissvar angående ”Grön IT – strategi för Stockholms stad” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående ”Grön IT – strategi ”.

§7 Anmälan av avgivet remissvar angående ”Motion (2009:33) om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående ”Motion (2009:33) om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet”.

§8 Förslag till inriktningsbeslut avseende rivning och nyproduktion inom fastigheten Kvarnberget 2 i Rinkeby (utsänt)

Styrelsen beslutade

att under förutsättning att stadsdelsnämnden godkänner inriktningsbeslutet uppdra åt VD att tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och stadsdelsnämnden genomföra programarbete för nyproduktion av trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i enlighet med vad som anges i detta ärende.

§9 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av bibliotek och entré i kv Dalen 20 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet med ombyggnad av del av kv. Dalen 20.

§10 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av kv Fästmanssoffan 1.

§11 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av bottenvåning i kv Byholmen 2, Vårberg, till stödboende samt upprustning av intilliggande lokaler (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av bottenvåning i kv. Byholmen 2.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av sjukhem i kv. Prästgårdshagen 2 (Älvsjö Servicehus) i Älvsjö (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av sjukhemmet i kv. Prästgårdshagen 2

§13 Försäljning av fastigheten Tärnan 22, Nynäshamn (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Tärnan 22,

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§14 Försäljning av fastigheter inom f.d. del av Sabbatsberg 23 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts ovan godkänna försäljning av byggnader till Stadsholmen och återlämnande av tomträtter till Stockholms stad.

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§15 Facilities Services-tjänster (utsänt)

Styrelsen beslutade

att införa FS-tjänster inom bolaget i enlighet med tjänsteutlåtandet.

§16 Tertialrapport 2, 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna tertialrapport 2, 2009.

§17 Förslag till tider för styrelsens sammanträden 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2010.

§18 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Revision av Micasa Fastigheters kommunikation.

· Uppmätning av fastigheter

· Felanmälan

· ISO certifiering av miljöarbetet

· Röda Korset till Väduren

· Finansrapport

· EAHSA konferensen

· Seminarieserien

· Stadens budgettext avseende Micasa

· Fastighetsdrift

Eva Eriksson berättade om arbetet med en gemensam standard för äldreboende. Det är ett europeiskt arbete som i Sverige leds av SIS.

§19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§20 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.15 med att önska alla en trevlig kväll.