Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-12-08

Sammanträde 2009-12-08

Datum
Klockan
15.00
Plats
Älvsjö servicehus, Armborstvägen 6, Älvsjö

12.30 Serveras jullunch
13.30 Visning av servicehuset
14.30 ca Tid för förmöte

Vänlig Läs mer...en anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@micasa.se

1 Anmälan av föregående protokoll 5/09

5 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Edö 1 - Upprustning/renovering av eftersatt underhåll

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Trehörningen 1 - Upprustning/renovering av eftersatt underhåll

7 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Trossen 13 - Upprustning/renovering av eftersatt underhåll

8 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Palsternackan 3 - Upprustning/renovering av eftersatt underhåll

10 Anmälan av avgivet remissvar angående reformen "Skydd mot olyckor - en uppföljning med förslag till utveckling" (Ds 2009:47)

11 Anmälan av avgivet remissvar avseende en "skrivelse angående solfångare"

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av lokal i Kv. Fabriken 37, Bergsunds Äldreboende

13 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppbostad i del av kv. Vallörten 17

14 Slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21

15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16

16 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till vård- och omsorgsboende i kv. Jungfru Lona 2

17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av restaurang till stödboende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2

18 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av vårdcentral till gruppboende i kv. Sveaborg 6, Akalla

21 Förslag till reviderade riktlinjer avseende representation, gåvor och andra belöningar från utomstående, samt mutor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 5/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Utseende av sekreterare

Utsågs Marie Eriksson att vara dagens sekreterare.

§3 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§4 Anmälan genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Edö 1 – Upprustning/renovering av eftersatt underhåll (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Trehörningen 1 – Upprustning/renovering av eftersatt underhåll (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Trossen 13 – Upprustning/renovering av eftersatt underhåll (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Palsternackan 3 – renovering/upprustning av eftersatt underhåll (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan av lokaluthyrningen Oktober 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av avgivet remissvar angående reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling” (Ds 2009:47) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling” (Ds 2009:47).

§11 Anmälan av avgivet remissvar avseende en ”skrivelse angående solfångare (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss avseende en ”Skrivelse angående solfångare”.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av lokal i Kv. Fabriken 37, Bergsunds Äldreboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisning av genomförd ombyggnad av lokaler i Fabriken 37, Bergsunds Äldreboende.

§13 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppbostad i del av Kv. Vallörten 17

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av Kv. Vallörten 17.

§14 Slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Riddarsporren 21.

§15 Förslag till ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att fortsätta erforderlig projektering för ombyggnad till Vård- och omsorgsboende samt Trygghetsboende inom redovisad ekonomisk ram.

§16 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till vård- och omsorgsboende i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av restaurang till stödboende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Frösunda LSS AB påbörja programarbetet för ombyggnad till stödboende i kv. Jungfru Lona 2.

§18 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av vårdcentral till gruppboende i kv. Sveaborg 6, Akalla (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad till gruppboende i kv. Sveaborg 6.

§19 Förslag till verksamhetsplan och budget 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2010 samt

att hemställa hos koncernstyrelsen om en kapitaltäckningsgaranti.

Särskilt uttalande anmäldes av Lilian Falkbäck m.fl. (s) och Britta Ring (v) enligt följande:

Det framgår inte av förslaget till verksamhetsplan hur bolagets organisation eller arbete kommer att påverkas av den föreslagna omvandlingen av servicehus till trygghets­boenden eller vilken ansvarsfördelning, som kommer att gälla mellan Micasa, berörda stadsdelsförvaltningar och andra aktörer. Saken ska utredas av en arbetsgrupp och senare presenteras för styrelsen. Det påpekas att hyresgästerna själva ska betala kostnaderna för gemensamhetslokal och personal, men det redovisas inte hur stora dessa kostnader är för den enskilde. Om hyresnivån blir hög kommer endast kapitalstarka hyresgäster att efterfråga denna boendeform. Det framgår inte heller av förslaget om samtliga servicehus ska avvecklas.

Som vi också framfört vid tidigare sammanträden borde dessa förhållanden klargöras innan omvandlingen fortsätter. Våra synpunkter har relevans såväl för verksam­hets­planen som för flera enskilda projekt, som behandlades vid förra sammanträdet och som tas upp vid detta sammanträde.

Sammanfattningsvis saknas tydliga målformuleringar från kommunledningen, om­vandlingens föredelningspolitiska konsekvenser är inte utredda och tillräcklig tid har inte givits för planering.

§20 Förslag till ny finanspolicy (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta finanspolicyn under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 14 december 2009.

§21 Förslag till reviderade riktlinjer avseende representation, gåvor och andra belöningar från utomstående, samt mutor (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta förslag till reviderade riktlinjer avseende representation, gåvor och andra belöningar från utomstående, samt mutor.

§22 VD:s rapporter

· För kännedom så är Finska Gården inte en del av Finskt Äldrecentrum. Ofta ges en bild av att det är samma organisation, vilket det inte är.

· NöjdMedarbetarIndex NMI för 2009 blev 64 %.

· Hyresförhandlingar pågår och överenskommelsen avses gälla från och med 1 februari 2010.

· En julklapp kommer att skickas per post till alla i styrelsen.

· Olle Andretzky uppvaktades med anledning av sin 70-årsdag med en blomma.

· Organisationsförändringar inom Micasa Fastigheter har inneburit att fastighets­förvaltningens båda regioner har slagits samman. Fastighetschefen för region väst har slutat och fastighetschefen för region öst är nu chef för den sammanslagna avdel­ningen.

§23 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§24 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.00 med att tacka för ett bra möte samt att önska alla en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande önskade å styrelsens vägnar ordföranden detsamma.