Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-02-23

Sammanträde 2010-02-23

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet
Bilagor till föredragningslista
styrelseprotokoll62009.pdf (234 kb)

1 Anmälan av föregående protokoll 6/09

6 Anmälan av avgivet remissvar - Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

7 Anmälan av genomförd enkätundersökning - Stockholmsbussen nr 13, hösten 2009

8 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet

12 Förslag till inriktningsbeslut rörande nybyggnad av gruppboende i kv. Skarpnäcks Gård 1:1

14 Förslag till firmateckning 2010 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

15 Bokslut 2009 (bilaga 2 i ärendet utsänds senare)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 6/09 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och Peter Engberg att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av lokaluthyrningen Januari 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar – Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående –” Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter”.

§7 Anmälan av genomförd enkätundersökning – Stockholmsbussen nr 13, hösten 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av fastigheten i kv. Jungfru Lona (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av Rapport avseende internkontroll granskning 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Rapport avseende internkontroll granskning 2009.

§11 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut.

§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande nybyggnad av gruppboende i kv. Skarpnäcks Gård 1:1 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för nybyggnad i kv. Skarpnäcks Gård 1:1.

§13 Försäljning av fastigheten Östa 1:11, Tärnsjö (utsänt)

Styrelsen beslutade

att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Östa 1:11,

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§14 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Sören Ingman, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

§15 Bokslut 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till bokslut 2009, samt

att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§16 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Trygghetsboende

o Personal

o Hyressättning

o Boverket

o Aktiviteter

o Måltider

· Röda korset i Väduren

· Business Arena

· Sprinkler

· Försäljning av fastigheten Tärnan 22

· Finansrapport

· EAHSA konferensen

· Kunskapsdagen

· Ceremonien – Seniorgården

· Organisationsöversyn – Ramböll

· Genomgång av projekt – Tyréns

· Redovisning av ESP/EUH

· Annons med fokus på kunskap och utveckling

§17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§18 Avslutning

Ordförande avslutade mötet kl. 16.10 med att tacka för ett bra möte.