Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-04-13

Sammanträde 2010-04-13

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

4 Anmälan av avgivet remissvar - ang. motion av Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder för hemlösa i Stockholm

5 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av lägenheter 2009

7 Anmälan av årstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

10 Förslag till remissvar avseende "Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad"

11 Förslag till budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Micasa Fastigheter

12 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

13 Förslag till inriktningsbeslut avseende tomställda lokaler på bottenvåningen i samband med omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15

14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP

15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16

16 Förslag till ramprogram och organisation för trygghetsboende inom Micasa Fastigheter

17 Förslag till upphandling av extern entreprenör för bolagets fastighetsdrift

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 1/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av avgivet remissvar – ang. motion av Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder för hemlösa i Stockholm (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av lägenheter 2009 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av en rapport angående en besöksundersökning på micasa.se

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan

§7 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Utseende av sekreterare i styrelsen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB utse administrativa chefen Annika Rapp.

§9 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägar­direktiv tillämpas i enlighet med koncern­styrelsens beslut.

§10 Förslag till remissvar avseende ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad" (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till remissvar avseende ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad” samt

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§11 Förslag till budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Micasa Fastigheter

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013.

§12 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§13 Förslag till inriktningsbeslut avseende tomställda lokaler på bottenvåningen i samband med omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja projektering av bottenplan i Måsholmen 15.

§14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Idun 24, Köpenhamn 1, Svanholmen 1 och Väderkvarnen 20, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombygg­nad av servicehuslägenheter till trygghets­boende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende samt trygg­hetsboende i kv. Väduren 16 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§16 Förslag till ramprogram och organisation för trygghetsboende inom Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv avseende inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut samt

att godkänna förslaget till ramprogram och organisation för trygghetsboende i enlighet med vad som anges i detta ärende

§17 Förslag till upphandling av extern entreprenör för bolagets fastighetsdrift (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av extern driftentreprenad, för senare anmälan till styrelsen,

att godkänna föreslagen förändring av fastighetsdriften samt inrättandet av nya funktioner i enlighet med detta förslag

§18 Tillläggslista 1, §1

Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av tre våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta Servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig tilläggsbeställning till befintlig entreprenad för ombyggnad av tre våningsplan i fastigheten Kv. Stranninge 1 till vård- och omsorgsboende inom redovisad ekonomisk ram.

§19 Tilläggslista 2, §1

Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheten Dalen 20 Servicehuset, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§20 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Ceremonien, avtal med Seniorgården på styrelsemötet i juni

· Tillbudslista - få tillbud i Micasas fastigheter

· Kunskapsdagen – nytt deltagarrekord ca 300 anmälda

· Felanmälan – samarbete med Stockholmshem

· Beridna Högvakten den 8 maj – seniorbostads hyresgästerna inbjudna

· EAHSA konferensen 27-28 maj - 85 anmälda t o m idag

· Hotellhem önskar hyra lägenheter till flyktingfamiljer

· Solenergi – pressmeddelande

· Fästmansoffan – information om projekteringsläget samt ekonomi

· Tillgänglighetsguiden

· Lista över planerade åtgärder i fastigheterna under 2010

· Planering för nya äldreboende i Norra stationsområdet och norra Djurgårdsstaden

§21 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§22 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med att tacka för ett intressant och givande möte.