Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-06-15

Sammanträde 2010-06-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Väduren, Roslagsgatan 20

13.00 Lunch
14.00 Visning av visningslägenheten
15.00 Styrelsen sammanträder

1 Anmälan av föregående protokoll 2/10

6 Anmälan avseende uppföljning av fjärrvärme- och elförbrukning i fastigheter som åtgärdats inom ramen för Energisparprojektet, ESP

8 Anmälan av Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

9 Förslag till genomförandebeslut avseende åtgärder enligt underhållsplan för eftersatt underhåll i fastigheten Köpenhamn 1, Kista

10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2

11 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby

12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av kv. Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende

13 Slutredovisning avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till förskola i kv. De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp

15 Förslag till överenskommelse mellan Micasa Fastigheter och Seniorgården avseende Ceremonien 5

17 Förslag till delegations- och attestordning

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 2/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan – Värdegrund för Stockholms Stadshus AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av avgivet remissvar – En samlad strategi för stadens investeringar

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan avseende uppföljning av fjärrvärme- och elförbrukning i fastigheter som åtgärdats inom ramen för Energisparprojektet, ESP (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av lokaluthyrningen April 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan av Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

§9 Förslag till genomförandebeslut avseende åtgärder enligt underhållsplan för eftersatt underhåll i fastig­heten Köpenhamn 1, Kista (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder inom eftersatt underhåll i kv. Köpenhamn 1, inom redovisad ekonomisk ram för eftersatt underhåll, för senare anmälan i styrelsen

§10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till LSS-boende i kv. Jungfru Lona 2 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§11 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i kv. Överstycket 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av kv. Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i kv. Fästmanssoffan 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§13 Slutredovisning avseende ombyggnad av f.d. kort­tidsboende till förskola i kv. De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. De Gamlas Vänner 7.

§14 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra Äldreboende, hus C1, till heldygnsomsorg (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Frösätra 1.

§15 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB och Stockholms stads exploateringskontor angående ombyggnad av kv. Ceremonien 5 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till intentionsavtal med Senior­gården AB angående fastigheten Ceremonien 5,

att godkänna överenskommelse mellan Stockholms stad, exploateringskontoret och Micasa Fastigheter samt

att uppdra åt VD att tillsammans med Seniorgården AB påbörja programarbetet för ombyggnad av kv. Ceremonien 5 i enlighet med vad som anges i detta ärende.

§16 Tertialbokslut 1, 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Tertialrapport 1, 2010

§17 Förslag till delegations- och attestinstruktion (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till delegations- och attestinstruktion.

§18 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Driftupphandlingen

· Kapitaltäckningsgaranti

· Bussresa anordnad av borådet på Reimersudde

· Årets löneförhandling

· Regnbågen har tackat nej till lokaler i Kastanjen

· Organisationsförändringar

· Vd:s semester

· Trygghetsboende Måsholmen klart för inflyttning

· Invigning av trygghetsboendet på Måsholmen den 30/6

· Invigning av Hälsoträdgården i Rågsved i slutet av augusti

· Lyckad EAHSA konferens

§19 Övriga ärenden

Styrelsen beslutade

att styrelsemötet den 14/9 flyttas till den 21/9.

§20 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med att önska alla en jättetrevlig sommar. Vice ordförande önskade på styrelsens vägnar ordföranden det samma.