Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-10-19

Sammanträde 2010-10-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Anmälan av föregående protokoll 4/10

4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16

5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (Axelsbergs servicehus)

6 Anmälan av avgivet remissvar avseende remiss av Departementespromemorian Bortom Fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)

7 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad i kv. Silkeborg 154

8 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad i kv. Sjuksköterskan 6

9 Förslag till nytt ramavtal

(bilagor till ramavtalet finns hos styrelsens sekreterare)

10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 4/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs Olle Andretzky och Peter Engberg att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar avseende remiss av Departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Slutredovisning avseende produktion av gruppbostad i kv. Silkeborg 154, Kista stadsdelsnämnd (dukat)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd produktion av gruppbostad i kv. Silkeborg 154.

§8 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad för personer med funktionshinder i kv. Sjuksköterskan 6 (fd Sjuksköterskan 3) i Bromma (dukat)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd nybyggnad inom kv. Sjuksköterskan 6.

§9 Förslag till nytt ramavtal (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till ramavtal mellan Micasa Fastigheter och Stockholms stad,

att uppdra åt VD att underteckna ramavtalet, samt

att ge VD i uppdrag att med stöd av ramavtalet överenskomma om smärre förändringar enligt avtalets punkt 4, besluta om värdeår enligt punkt 6.2 samt 6.3.1 och fastställa hyrestillägg enligt punkt 6.3.2.

§10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn-Notrica, Marie Eriksson, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Raija-Lisa Rapeli Sirén.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings­åtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

§11 Tertialbokslut 2, 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Tertialrapport 2, 2010.

§12 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· förslag till planlösning på fastigheten Tunet

· att Seniorboken 2030 som bygger på Micasas seminarieserien utkommer i månadsskiftet november/december

· att driftupphandlingen kommer upp som beslut på 14 decembermötet

· att nytt beslut krävs för ombyggnad av Farsta sjukhem

· att Sweco utreder effekterna av trygghetsboendet på uppdrag av Stockholm Stadshus AB

· besöket i Shanghai

· att styrelsen är välkommen på glöggmingel den 1 december

§13 Övriga ärenden

En fråga om hur många servicehusplatser som försvunnit ställdes.

VD svarade att ca 1000 lägenheter berörs vid omvandlingen av de tio beslutade trygghetsboendena samt att äldrenämnden har statistik på hur många som bor i servicehuslägenheter.

§14 Avslutning

Mötets ordförande tackade för ett väl genomfört möte.