Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-12-13

Sammanträde 2010-12-13

Datum
Klockan
10.30
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Anmälan av föregående protokoll 5/10

7 Anmälan av rapport om resultatet från EAHSA:s konferens i Micasa Fastigheters regi

10 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm

11 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f d Långbrobergs servicehus till gruppboende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 5/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade att avhandla ärende 13 under §3A

§3A

Förslag till entreprenör för del av bolagets fastighetsdrift (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta YIT Sverige AB som driftentreprenör i enlighet med ovanstående för perioden 20110301-20150228 med möjlig förlängning om fyra år, samt

att att uppdra åt VD att teckna avtal med YIT Sverige AB, samt

att detta beslut skall anses vara omedelbart justerad.

Reservation lämnades av personalrepresentanten mot att lägga ut fastighetsdriften på entreprenad.

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan kompletterande ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av lokaluthyrningen oktober 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av rapport om resultatet från EAHSA:s konferens i Micasa Fastigheters regi (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Förslag till verksamhetsplan och budget 2011(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2011 samt

att hemställa hos koncernstyrelsen om en kapital­täcknings­garanti.

§9 Förslag till ny finanspolicy (utsänt)

Styrelsen beslutade

att anta finanspolicyn för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 13 december 2010.

§10 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av service­huslägenheter till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende.

§11 Förslag till Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15 – Skärholmens centrum (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra projektering, för ombyggnad i enlighet med vad som anges i

detta ärende.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f d Långbrobergs servicehus till gruppboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av hus A i kv. Svalrocken 17.

§13 Ärendet föredrogs under §3A

§14 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2011

§15 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· nya konferensrummen

· Stockholms konsts 1% s priset för arbete med konst i byggprojekten

· VD invald i av IAHSAs styrelse

· Upphandling av kundtjänst (felanmälan, reception, vaktmästeri)

· uthyrning till Stiftelsen Hotellhem i Vårberg och i Rinkeby

· inrättande av studentbostäder i Rinkeby

· förslag på ombyggnad av Åsen, Enskededalen till Ersta Diakoni

· rapport om Farsta sjukhem beställd av Stadshus AB delades ut till styrelsen

§16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§17 Avslutning

Ordförande önskade förvaltningen och styrelsen En God Jul och ett Gott Nytt År!

Vice ordförande tillönskade ordförande det samma.