Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-02-22

Sammanträde 2011-02-22

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

1 Anmälan av föregående protokoll 6/10

3 Anmälan genomförda upphandlingar

4 Anmälan om lokaluthyrningen januari 2011

5 Anmälan av antagna entreprenörer avseende åtgärder inom Energisparprojektet, ESP i fastigheterna i kv. Idun 24, Köpenhamn 1 och Väderkvarnen 20

6 Anmälan av avgivet remissvar - ang. "Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015"

7 Anmälan av avgivet remissvar - ang. "Motion av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet"

8 Anmälan av Rapport avseende internkontrollgranskning 2010

9 Anmälan av årsstatistik för bostadsförmedlingens förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2010

10 Anmälan av avgivet yttrande över revisionsrapporten "Hållbar energianvändning"

11 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Tanto servicehus i kv. Svärdet 8, Södermalm, till trygghetsboende

12 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Rio servicehus i kv. Rio 9, Östermalm, till trygghetsboende

13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende

14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni

15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i kv. Svanholmen 1, Vårbergs sjukhem

16 Slutredovisning avseende ombyggnad av två gårdar på kv. Bygeln 5 i Rågsved

17 Slutredovisning avseende ombyggnad av två våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta Servicehus)

18 Förvärv av fastigheten Drivhuset 2, Enskede gård

19 Bokslut 2010 (Bilaga 1 utsänds senare)

20 Årsredovisning 2010 (utsänds senare)

22 Deltagande vid IAHSA/LeadingAge Global Ageing Conference & Exposition, 16 - 19 oktober 2011, Washington DC, USA

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 6/10 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av lokaluthyrningen januari 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagna entreprenörer avseende åtgärder inom Energisparprojektet, ESP i fastigheterna i kv. Idun 24, Köpenhamn 1 och Väderkvarnen 20

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar – ang. ”Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av avgivet remissvar – ang. ”Motion av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet” (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av Rapport avseende internkontroll granskning 2010

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Rapport avseende internkontroll granskning 2010.

§9 Anmälan av årsstatistik för bostads­för­medlingens förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av avgivet yttrande över revisionsrapporten ”Hållbar energianvändning”

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§11 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Tanto servicehus i kv. Svärdet 8, Södermalm, till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Tanto servicehus till

trygghetsboende.

.

§12 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Rio servicehus i kv. Rio 9, Östermalm, till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Rios servicehus till trygghetsboende.

§13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till trygghetsboende av del av kv. Svalrocken 17 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

att hos Stadshus AB hemställa om 39,9 mkr i ökad investeringsram och 10 mkr i ökad kostnadsram från och med 2011 och framåt.

§14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni (utsänt)

§15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till slussboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§16 Slutredovisning avseende ombyggnad av två gårdar på kv. Bygeln 5 i Rågsved (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad respektive upprustning av två gårdar på Kv Bygeln 5.

§17 Slutredovisning avseende ombyggnad av två våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta Servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av två plan i Kv. Stranninge 1.

§18 Förvärv av fastigheten Drivhuset 2, Enskede gård (utsänt)

Styrelsen beslutade

att Styrelsen föreslås besluta

att i enlighet med vad som har angetts ovan godkänna förvärv av fastigheten Drivhuset 2 från Brf. Trädskolan, samt

att uppdra åt VD att slutföra förvärvet i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att köpa in sig i samfällighetsföreningen för 280000 kr, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§19 Bokslut 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Bokslut 2010.

§20 Årsredovisning 2010 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsredovisning 2010, samt

att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§21 Förslag till inköpspolicy (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till inköpspolicy.

§22 Deltagande vid IAHSA/LeadingAge Global Ageing Conference & Exposition, 16 - 19 oktober 2011, Washington DC, USA (utsänt)

Styrelsen beslutade

att utse två representanter ur styrelsen att delta på konferensen i Washington DC den 16 - 19 oktober 2011.

§23 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Branden i Hässelbygårdens seniorboende

· Boken Vision 2030- Framtidens seniorboende

· Att hyresförhandlingarna är i slutfasen

· Att kunskapsdagen är den 6/4

· Upphandling av kundtjänst pågår

· Att fyra anbud erhållits avseende Micasavärdar

· Nya driftentreprenören YIT

· Problem vid överlämnandet från gamla entreprenören

· Att bolaget blivit stämda av MVB på 4,5 MSEK

· Att trygghetsboendeombyggnader kommer upp i styrelsen under året

VD avslutade med att tacka styrelsen för ett gott samarbete.

§24 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§25 Avslutning

Ordförande tackade styrelsen för denna tid. Flera ledamöter framförde tack för det trevliga och goda samarbetet i styrelsen under dessa fyra år.