Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
15.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

OBS! Introduktionsutbildning för nya styrelsen börjar kl.
09.00. Samling med kaffe från k Läs mer...l. 08.30, se bifogat program.

Vänligen anmäl förhinder, till Susanne Hellqvist,
tfn 08-508 360 11, susanne.hellqvist@micasa.se.

1 Anmälan av föregående protokoll 1/11

3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

6 Anmälan av remissvar angående Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2)

9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

12 Förslag till budget för 2012 och inriktning 2013 och 2014 för Micasa Fastigheter

13 Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnad till LSS-boende i kv Hälsobrunnen 2, Sabbatsbergsområdet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 1/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och Berit Kruse att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av genomförda upphandlingar

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar angående Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2) (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Förslag till val av sekreterare i styrelsen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB utse administrativa chefen Annika Rapp.

§9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§10 Förslag till delegations- och attestinstruktion (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till delegations- och attestinstruktion.

§11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn-Notrica, Marie Eriksson, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Raija-Lisa Rapeli Sirén.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

.

§12 Förslag till budget för 2012 och inriktning 2013-2014 för Micasa Fastigheter

(utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2012 och inriktning 2013-2014.

Reservation avgavs av Martin Michel (mp) enligt följande:

”Styrelsen föreslås besluta att

1. i stort godkänna förslaget till budget för 2012 och med inriktning 2013 och 2014 samt

2. att därutöver anföra följande

Miljöpartiet har i sin budgetreservation i kommunfullmäktige för 2011 och med inriktning 2012 och 2013 för Micasa i Stockholm AB dessutom betonat följande

Bolaget äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorbostäder och studentlägenheter. Bolaget har i uppgift att tillhandahålla välskötta fastigheter och att erbjuda attraktiva, fullt tillgängliga och energieffektiva bostäder för människor i behov av stöd och trygghet. Service och trygghetsfrågor är högprioriterade och frågor om värdegrund och personligt bemötande högaktuell inom äldreomsorgen. Arbetet med detta ska därför ständigt utvecklas och förbättras. Bolaget ska bidra till att öka mångfalden av boendeformer och värna beståndet av kollektivhus med funktionshinderanpassade lägenheter. Tillgången på gemensamhetslokaler ska öka och den sociala dimensionen i bostadsbeståndet förbättras.

Val av modern teknik är särskilt viktig inom äldreomsorgen liksom att minimera flyttningar av boende och ändringar av dagliga rutiner.

Maten som serveras i Micasas fastigheters restauranger bör bli bättre och en större andel vara miljödeklarerad typ kravmärkt genom att ställa krav på sina restauranghyresgäster.

Bolaget ska fram till år 2014 ha minskat energianvändningen med 40 %. Energi-effektiviseringsåtgärder såsom förbättrad ventilation, injusteringar av värmesystemen, införande av energieffektiva armaturer, förbättrade klimatskal etc. ska införas i samband med underhåll, förvaltning och ombyggnad.

Miljöpartiet ser gärna att fler studentbostäder byggs eftersom det råder stor brist på sådana lägenheter.

En miljösamordnare bör finnas i bolagets stab eftersom dessa miljö- och arbetsmiljöfrågorna genomsyrar all verksamhet i bolaget. ”

Särskilt uttalande avgavs av Berit Kruse (s) och Ulf Holmlund (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss med hänvisning till den reservation (s) som avgavs i kommunfullmäktige i samband med budget 2011.”

§13 Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnad till LSS-boende i kv Hälsobrunnen 2, Sabbatsbergsområdet (utsänt)

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt VD att tillsammans med Cedervillan AB påbörja programarbetet avseende ombyggnad till LSS-boende.

§14 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2011.

§15 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Ev nyproduktion i Farsta vid Edö servicehus

· Ev ombyggnad av Farsta sjukhem kommer upp på juni mötet

· Att Micasa är med och finansierar en undersökning om äldres boende som Kairos Future genomför

· Två nya restauranger kommer att öppna i fastigheterna Svärdet och Väduren

· Tilldelningsbeslut i upphandling av kundtjänst går ut idag

· Micasa är med i arbetet med Äldreboendeplanen

· Stadens direktiv angående LOU

· Förslag om bredband/IT i fastigheterna kommer upp till styrelsen i juni

· Att representanter till IAHSA konferensen (1+1) snart ska anmälas

· Att han har semester 18-21 april

· Skrivelse till styrelsen från hyresgäst

· Erbjudandet om styrelseutbildning

§16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

§17 Avslutning

Ordförande avslutade med att tacka för ett bra möte.