Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

1 Anmälan av föregående protokoll 2/11

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i del av kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem

11 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen 7 till studentboende, vård- och omsorgsboende samt en förskola

12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen

13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen

14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av entréplanet och lokaler kv. Tunet - Tunets Trygghetsboende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 2/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av Tertialrapport 1 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande avgavs av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzales (v) enligt följande:

Bolagets ekonomi går med ett årligt planerat underskott som täcks av moderkoncernen.

Samtidigt har bolaget lägenheter med stora upprustningsbehov samt myndighetskrav som innebär kostsamma ombyggnader. Utöver detta finns en rad angelägna och viktiga projekt, bland annat ’Äldrelyftet, EnergiSparProjekt, upprustningar av utemiljöer och gårdar samt ombyggnader för nya boendeformer med mera.

I rapporten framgår även att fastighetsdrift, personal och administrationskostnader kommer att överstiga budget samt att inget utrymme för ytterligare kostnader finns utan att det får konsekvenser så som minskning av underhåll som exempel. Konvertering av ett 20-tal fastigheter med oljepannor eller direktverkande el till miljövänligare alternativ skjuts på framtiden enligt rapporten vilket är mycket illa.

Under punkten bolagsstyrelsens mål för minskad energianvändning framgår att stadens årsmål är 145 kWh/kvm/år. Hur ser bolagets siffror ut? Finns ingen prognos?

Kommunfullmäktiges direktiv och bolagets affärsidé handlar om god kvalitet i fastighetsbeståndet, äldreomsorgsverksamheten och miljöarbetet. Det är viktigt att bolaget får de resurser det behöver för alla de projekt som syftar till att uppnå beslutade mål?

§5 Anmälan av genomförda upphandlingar

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i del av kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan om lokaluthyrning maj 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna denna anmälan.

§10 Anmälan angående Micasa Fastigheter i pressen våren 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§11 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen till studentboende, vård- och omsorgsboende samt en förskola (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Kastanjens servicehus till studentboende, vård- och omsorgsboende samt förskola.

§12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för åtgärder inom eftersatt underhåll samt ombyggnad till trygghetsboende i kv. Måsholmen 15 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen

(utsänt)

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av bottenvåning inom Måsholmen 15 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av entréplanet kv. Tunet – Tunets Trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av lokaler i kv Tunet 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§14 A Farsta vård- och omsorgsboende, Perstorp 1(utsänt)

Styrelsen föreslås besluta

att med hänvisning till vad som anges i detta ärende avbryta projekteringen av Farsta sjukhem samt

att styrelsen uppdrar till VD att återkomma med ett förslag om Farsta sjukhems framtida användning.

Ersättaryttrande avgavs av Maria Elena Gonzales (v) enligt följande:

Efter flera år av utredning, projektering och kalkyler har stadsledningskontoret bedömt att en ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende inte är ekonomiskt realistisk och genomförbart. Därför ger stadsledningskontoret Farsta SDN och Micasa i uppdrag att finna en alternativ lösning till rimliga kostnader. Det är ytterst angeläget att ersätta platserna i Farsta vård- och omsorgsboende med en nybyggnad till ett modernt och ändamålsenligt boende.

Vänsterpartiets förslag till alternativ är vidare att Micasa ska bidra till att öka mångfalden av boendeformer genom att Farsta vård- och omsorgsboende byggs om till studentbostäder.

§14 B Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av kv Tunet 1 till trygghetsbostäder och ett vård- och omsorgsboende enligt alternativ 1.

§15 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Bemannia sköter kundtjänst mm från den 1/5 2011 i bolagets lokaler

· Läget på Rio seniorboende

· Fastighetsskatt för bolagets fastigheter

· Att VD har semester v27-31

· Aktuellt läge med Bravida – avslut entreprenad

· Årets löneökning blev 2,5 % för bolagets personal

· Stadshus ABs utredning om de 20 kvarvarande servicehusen

· Boken Välfärd att hyra delades ut

· Ärende om Hamnvikshemmet (Nynäshamn) kommer upp för behandling på september mötet

§16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

§17 Avslutning

Ordförande avslutade med att önska alla en trevlig sommar. Vice ordförande tillönskade ordförande detsamma.