Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-09-13

Sammanträde 2011-09-13

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

1 Anmälan av föregående protokoll 3/11

6 Anmälan av avgivet remissvar - ang. "Motion av Katarina Luhr m.fl. (MP) om utevistelser för äldre"

8 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av förskola till LSS-boende i kv. Trondheim 3, Husby

9 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm

10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till studentboende

11 Slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till vård- och omsorgsboende i kv. Jungfru Lona 2

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2

13 Förslag till upphandling av kommunikationsoperatör (KO) för infrastruktur av elektroniska tjänster i Micasas fastighetsbestånd

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 3/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Utsågs mötets ordförande och Olle Andretzky att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan om lokaluthyrning augusti 2011 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av avgivet remissvar – ang. ”Motion av Katarina Luhr m.fl. (MP) om utevistelser för äldre”

Styrelsen beslutade

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmberg (s) och Maria-Elena Gonzalez Aguilar (v) enligt följande:

Vi tycker det är bra att Micasa fastigheter tagit fram ett ’gestaltningsprogram för utemiljön vid vård och omsorgsboende’. Vi tackar för VD:s sammanställning över vad som genomförts under perioden 2008-2011 och det är bra att bolaget avser att fortsätta med satsningar på upprustning och förbättringar av fastigheternas utemiljöer. Vi ser gärna att man med denna goda vilja även tar fram en budget, prioriteringslista och tidplan för planerade utemiljöupprustningar så att arbetet kan fortsätta i oförminskad omfattning eftersom vi vet att behoven är stora. Vi vet också att satsning på utemiljön leder till många positiva bieffekter som att fastigheternas värde ökar och att även personalens arbetsmiljökvalitet ökar. Vi ser gärna att personalresurserna ökas och ges en organisation som kommer att klara av de krav och önskemål som finns när det gäller upphandlingar av trädgårdsentreprenader, kvalitetskontroll, besiktningar, skötsel och underhåll, nätverk (bland annat med stadens övriga bolag och förvaltningar i dessa frågor), utbildning med mera.

§7 Försäljning av fastigheten Svedjaren 3, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna försäljning av fastigheten Svedjaren 3 i enlighet med vad som har angetts i ärendet,

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§8 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av förskola till LSS-boende i kv. Trondheim 3, Husby (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av förskola till LSS-boende i kv. Trondheim 3.

§9 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenaden för ombyggnad till gruppboende i fastigheten kv. Väderkvarnen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till studentboende (utsänt)

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att påbörja upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av Kastanjens servicehus till studentboende, för stambyte och viss rivning och håltagning för kommande vård- och omsorgsboende samt förskola.

§11 Slutredovisning avseende ombyggnad av service­huslägenheter till vård- och omsorgsboende i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad till vård- och omsorgsboende i kv. Jungfru Lona 2.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)

Styrelsen beslutade

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad till LSS-boende i kv. Jungfru Lona 2.

§13 Förslag till upphandling av Kommunikations­operatör (KO) för infrastruktur av elektroniska tjänster i Micasas fastighetsbestånd (utsänt)

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt VD att upphandla Kommunikationsoperatör (KO), enligt ovanstående modell,

att inrätta en förvaltningsmodell enligt ovanstående förslag, samt

att installera fiberoptisk kabel i bolagets fastigheter i enlighet med förslaget ovan.

§14 VD:s rapporter

VD rapporterade om:

· Status trygghetsboende

· Invigning av Bandhagshemmet den 15/9

· Studentlägenheter i Kastanjen, Vårberg och Rinkeby

· AktivBo index lägre pga omvandling av servicehus, dock positiva efter ombyggnad

· Samlingssalar ev kan hyras ut via Idrottsförvaltningen

· Att VD har semester 22-23/9

· Att VD ingår i arbetsutskottet i IAHSA som kassör

· Ombyggnaden av Rio, bildspel visades

· Att det i samband med nästa styrelsemöte blir fotografering av styrelsen

§15 Övriga ärenden

Fråga om biblioteket i Axelsbergs servicehus. Micasa Fastigheter har iordningställt lokalen till kulturförvaltningen men väntar på besked.

Fråga om vad som händer med gruppbostaden på Köpenhamnsgatan. Det är stadsdels- förvaltningens fråga.

Styrelsen önskade en genomgång av hyressättningen i bostäder och gruppbostäder med fokus på den geografiska indelningen av staden. Föredragning på nästa möte.

§16 Avslutning

Ordförande avslutade med att tacka för visat intresse.