Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-10-25

Sammanträde 2011-10-25

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

1 Förslag till val av ny sekreterare i styrelsen

2 Anmälan av föregående protokoll 4/11

6 Anmälan av avgivet remissvar angående "Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm - Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft",

8 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av LSS-boende i kv Skärholmen 2:1, Vårberg

9 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av LSS-boende i kv Strandviolen 6, Hässelby Villastad

10 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 - Tunets trygghetsboende

11 Muntlig föredragning om hyressättningen i Micasas fastighetsbestånd

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (44 kb)

§1 Förslag till val av ny sekreterare i styrelsen (utsänt)

Styrelsen beslöt

att välja Kerstin Sigurdson till ny sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§2 Anmälan av föregående protokoll 4/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§3 Val av två justerare

Ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Anmälan av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av remissvar angående ”Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm – Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft”

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§7 Tertialrapport 2, 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna anmälan av tertialrapport 2, samt

att föreslå Stockholms Stadshus AB att framlägga förslag till kommunfullmäktige om att Rio trygghetsboende omvandlas till seniorboende.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s),

Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzales Aquilar (v) enligt följande:

Bolagets ekonomi går med ett årligt planerat underskott som täcks av moderkoncernen. Samtidigt har bolaget många lägenheter med stora upprustningsbehov, ombyggnader till trygghetsboende och myndighetskrav som är mycket kostsamma. Utöver detta finns en rad angelägna och viktiga projekt, bland annat ’Äldrelyftet’, ’EnergiSparProjektet’, upprustningar av utemiljöer och gårdar samt ombyggnader för nya boendeformer med mera.

I rapporten framgår även att fastighetsdrift, personal- och administrationskostnader kommer att överstiga budget samt att inget utrymme för ytterligare kostnader finns utan att det får konsekvenser så som minskning av underhåll som exempel. Att konverteringen av ett 20-tal fastigheter med oljepannor eller direktverkande el till miljövänligare alternativ skjuts på framtiden som framgår både av T1 och T2 är oacceptabelt då bolaget går miste om kostnadsbesparingar av energi samtidigt som konverteringen blir dyrare ju längre tiden går.

Vi tycker det är bra att bolaget till revisionsrapporten ’Hållbar energianvändning’ daterad 2011-01-26 svarar att ett nytt energistatistikprogram igångsatts, att bolaget utifrån stadens miljöprogram satt mål för sitt energieffektivitetsprojekt och att bolaget ytterligare tydliggjort kopplingen mål/aktivitet i de interna styrdokumenten . Vi ser fram emot att i nästa verksamhetsrapport få ta del av resultat som visar på ett ännu bättre miljöarbete hos Micasa. Vi önskar också framöver en mer begriplig statistikpresentation där miljömål beslutade av KF jämförs med mätbara och uppnådda mål för Micasa.

Kommunfullmäktiges direktiv och bolagets affärsidé handlar om god kvalitet i fastighetsbeståndet, god äldreomsorgsverksamhet och ett gott miljöarbete. Det är viktigt att bolaget får de resurser som behövs för att beslutade projekt kan genomföras och mål uppnås.

§8 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av LSS-boende i kv. Skärholmen 2:1, Vårberg (utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet avseende nybyggnad av LSS-boende.

Särskild uttalande lämnades av Martin Michel (mp) enligt följande:

På denna tomt där bostäder ska byggas finns vuxna träd. Vi ser därför gärna att några av de vackraste och friskaste träden vårdas och sparas så att de tillsammans med de nybyggda husen blir en attraktiv helhet och värdefull miljö för dem som ska bo där.

§9 Förslag till inriktningsbeslut avseende nybyggnad av LSS-boende i kv. Strandviolen 6, Hässelby Villastad (utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att tillsammans med Attendo LSS AB påbörja programarbetet avseende nybyggnad av LSS-boende inom kv. Strandviolen 6.

Särskild uttalande lämnades av Martin Michel (mp) enligt följande:

På denna tomt där bostäder ska byggas finns vuxna träd. Vi ser därför gärna att några av de vackraste och friskaste träden vårdas och sparas så att de tillsammans med de nybyggda husen blir en attraktiv helhet och värdefull miljö för dem som ska bo där.

§10 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av entréplanet i kv. Tunet 1 - Tunets trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§11 Muntlig föredragning om hyressättningen i Micasas fastighetsbestånd

Inger Svantesson, förhandlingschef på Micasa Fastigheter, informerade styrelsen om hyressättningen i bolagets fastighetsbestånd.

Ordförande framförde styrelsens tack för föredragningen.

§12 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Försäljningen av Farsta sjukhem till Familjebostäder kommer upp på styrelsemötet den 6 december.

· Medarbetarindex (MBI) har gått upp.

· Förutsättningar och ägardirektiv i kommunfullmäktiges budget för 2012.

· Återflytten pågår på Rio.

· Kort rapport från IAHSA:s konferens i Washington.

· Studieresa planeras med styrelsen till England 23-26 maj 2012.

· Studieresa i några fastigheter i samband med styrelsemötet den 6 december.

· Seniormässan går av stapeln den 2-4 november 2011. Biljetter erbjöds styrelsen.

· Arbetsmiljöverket – Krav på åtgärder i Riddarsporren.

· Information om EAHSA:s konferens Malta i september 2012. (Utdelades)

· Information rörande planerna för ombyggnaden av Ceremonien.

· Tunet kommer att innehålla trygghetsboende och vård- och omsorgsboende för finsktalande.

· Information om det aktuella läget för trygghetsboenden. (Utdelades)

· Resultat med anledning av ESP – kort skriftlig information. Slutrapport kommer på mötet i december.

· Information om genomförd miljörevision. (Utdelades)

· YIT- vår driftentreprenör kommer att använda elbilar.

· Finansiell månadsrapport. (Utdelades)

· Kort information om trygghetsboendet i Hammarbyhöjden som är i stort behov av upprustning. (Utdelades)

§13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.