Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-12-06

Sammanträde 2011-12-06

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

Grupprum finns bokade.

09.00 Studiebesök med start vid Väduren (tidigare utskickad).
1 Läs mer...5.00 Jultallrik serveras på Rosenlundsgatan 44 B.

Vänligen anmäl förhinder, till Susanne Hellqvist,
tfn 08-508 360 11, susanne.hellqvist@micasa.se.

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Joakim Larsson e.u Anders Nordstrand
Ordförande

3 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2012

5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandlingen till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen

7 Anmälan av remissvar angående "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Ds 2011:33

8 Anmälan av remissvar angående Kulturförvaltningens "Förslag till kulturvision"

9 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm

10 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till studentboende

12 Slutredovisning avseende ombyggnad av tre våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta Servicehus)

13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6 till trygghetsboende

14 Förslag till försäljning av Perstorp 1, Farsta stadsdelsnämnd

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (43 kb)

§1 Anmälan av föregående protokoll 5/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Vice ordföranden och ledamoten Olle Andretzky utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2012 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2012.

§4 Anmälan av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandlingen till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av avgivet remissvar angående ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Ds 2011:33 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av avgivet remissvar angående kulturförvaltningens ”Förslag till kulturvision”(utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp) Berit Kruse (s) och

Ulf Holmlund (s) enligt följande:

Vi vill hänvisa till reservationen (återremiss) från V, S och MP i detta ärende i kulturnämnden 2011-06-14.

§9 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till studentboende (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§11 Anmälan om lokaluthyrning oktober 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§12 Slutredovisning avseende ombyggnad av tre våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av tre plan i kv. Stranninge 1.

§13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6 till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad till trygghetsboende av del av kv. Lektionen 6 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.

§14 Förslag till försäljning av fastigheten Perstorp 1, Farsta stadsdelsnämnd (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna försäljning av fastigheten Perstorp 1 i enlighet med vad som har angetts i ärendet

att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§15 Rapport avseende Energisparprojektet (ESP) inom Micasa Fastigheter (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt VD att arbeta vidare för att genomföra energibesparingar i enlighet med vad som framgår i rapporten.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp) enligt följande:

Jag vill hänvisa till Miljöpartiets budgetförslag till kommunfullmäktige där vi föreslår en högre ambition på energisparandet till 40 % vid utgången av år 2014.

§16 Förslag till ny finanspolicy (utsänt)

Styrelsen beslöt

att anta finanspolicyn för Micasa Fastigheter under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2011.

§17 Förslag till verksamhetsplan och budget 2012

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2012, samt

att hemställa hos koncernstyrelsen om en kapitaltäckningsgaranti.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s) och Ulf Holmlund (s) enligt följande:

Enligt tertialrapport 2, 2011 för Stockholms stad kommer staden att få ett överskott på ca 1.4 miljarder kronor.

Det borde därför vara fullt möjligt att i verksamhetsplanen och budgeten för Micasa fastigheter AB avsätta mer resurser och pengar för prioriterade områden som ett ännu bättre miljöarbete, mer energieffektivisering, eftersatt underhåll samt framtagning av fler och mer konkreta förslag när det gäller framtidens äldreboende.

Vi är inte nöjda med att miljöarbetet i bolaget stannar vid att i bästa fall klara regeringens miljömål. Stadens övergripande miljöprogram har tyvärr inte högre ambition än så. Staden bör genom sina fastighetsbolag ligga i framkant när det gäller miljö- och energiarbetet. Till exempel kan upphandling av varor och tjänster bli bättre när det gäller krav på sunda och återanvändbara byggmaterial, krav på att upphandla lokalt och med kortast möjliga transporter, inköpa mer ekologisk mat (minst 25%) av lokala leverantörer, förbättra källsortering av avfall, ständigt arbeta mot minskade utsläpp av skadliga klimatgaser m m. Energianvändningen ska fortsätta att minska. En miljösamordnare bör finnas i bolagets stab eftersom miljöarbetet genomsyrar all verksamhet i bolaget.

Kostnaderna för energi kommer att stiga. Det är därför bra att konverteringen av oljeeldade värmepannor till värmepumpar, fjärrvärme etc, nu snart är genomförd. Nästa steg blir att minimera uppvärmning genom direktverkande el eller antalet elpannor till miljömässigt bättre och billigare uppvärmningsalternativ. Fler individuella elmätare bör installeras. Det är bra att bolaget planerar införa ett energiledningssystem. Ambitionsnivån på energieffektiviserings-arbetet bör höjas.

6% av bolagets lokaler är tomma vilket får anses vara rimligt med tanke på omfattande byggverksamhet på grund av ständiga verksamhetsförändringar med mera. Det är också viktigt att tomställda lokaler kan hyras ut som tillfälliga studentlägenheter där det är möjligt.

Satsningen på att komma ifatt med eftersatt underhåll är viktigt och får inte minska.

Om 10-20 år väntas efterfrågan på stadens äldreboende öka kraftigt. Ibland annat Holland och England finns exempel på intressanta nya former av äldreboende. Samtidigt som boendeytorna utnyttjas effektivare så kan man skapa hög omsorgskvalitet i ett hemlikt, socialt och trivsamt boende. För att i tid möta en ökande efterfrågan på äldreboende är det hög tid att ta fram nya konkreta förslag på hur äldreboende i Stockholms stad kan se ut i framtiden. Det ska vara möjligt att kunna förena modern och miljövänlig byggteknik med höga sociala och mänskliga kvaliteter typ de som nu utvecklas i Europa.

Det är mycket glädjande och bör uppmärksammas att bolagets sjukfrånvaro hos personalen är så låg som 3%.

Ersättaryttrande lämnades av Muhammed Abdulkadir (mp) och Maria Elena Gonzalez Aquilar (v) enligt följande:

Vi ansluter oss till ’särskilt uttalande’ från Martin Michel (mp), Berit Kruse och Ulf Holmlund (s) i detta ärende.

§18 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Väduren. Röda Korset har dragit sig ur och nu förs diskussioner med andra hyresgäster.

· Hyreskrav om drygt 4 procent har överlämnats till Hyresgästföreningen.

· Sammanställning av Micasa Fastigheters information till stadsdelarna och forum för diskussion (utdelat)

· Information om Tunets trygghetsboende.

· Påminnelse om inbjudan till glögg den 7 december mellan 15.00 och 18.00.

§19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§20 Avslutning

Vice ordförande avslutade mötet och tackade VD och personal vid Micasa Fastigheter för en trevlig och informativ studiedag. Ordföranden tackade också styrelsen för ett trevligt möte samt önskade alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Ledamoten Olle Andretzky framförde majoritetens tack till Micasa Fastigheters VD och personal för utmärkt arbete under året, tackade oppositionen för ett konstruktivt samarbete och önskade alla en trevlig helg.