Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-02-23

Sammanträde 2012-02-23

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B, konferensen, Grå rummet, entréplan

1 Anmälan av föregående protokoll 6/11

3 Presentation av energiledningssystemet (ELS), (10 min)

4 Anmälan av svar på brev till gruppledarna i Bromma stadsdelsnämnd angående omvandlingen av Tunets servicehus till Trygghetsboende

5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående budget och ägardirektiv m m

6 Anmälan av svar på revisionsrapport från Stadsrevisionen angående intern kontroll i entreprenader och byggprojekt

9 Anmälan av genomförda upphandlingar oktober-december 2011

10 Anmälan av statistik från Störningsjouren för år 2011

11 Anmälan om information från Stockholms stads bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2011

14 Anmälan av förslag till strukturplan för Rinkeby Allé i stadsdelen Rinkeby (500-600 lägenheter)

15 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Karin Wanngård m.fl. (s) om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla

16 Förslag till förhandlingsöverenskommelse mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2012

19 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Tranebergs servicehus i kv. Sörklippan 1, till vård och omsorgsboende

20 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Tanto trygghetsboende i kv. Svärdet 8, Södermalm (SEKRETESS)

21 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Rio trygghetsboende i kv. Rio 9, Östermalm, till seniorboende (SEKRETESS)

22 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv Väderkvarnen 20 till förskola (utsänds senare)

§1 Anmälan av föregående protokoll 6/11 (utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§2 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Presentation av energiledningssystemet (ELS)(muntligt)

Micasa Fastigheter kommer att implementera ett energiledningssystem under året. Sandra Holmström, konsult i projektet, gjorde en muntlig föredragning av energiledningssystemet.

Styrelsen tackade för presentationen.

§4 Anmälan av svar på brev till gruppledarna i Bromma stadsdelsnämnd angående omvandlingen av Tunets servicehus till trygghetsboende (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående budget och ägardirektiv m m (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s) enligt följande.

Socialdemokraterna vill hänvisa till våra reservationer i Styrelsen för Stockholms Stadshus AB avseende § 4 Budget och ägardirektiv 2012.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp) enligt följande.

Miljöpartiet hänvisar till sina reservationer avseende § 4 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB och §9 Utvärdering avseende åtgärder i satsningen ”Stimulans för Stockholm”.

Särskilt uttalande lämnades av tjänstgörande suppleant Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Vi vill hänvisa till vår reservation i Stockholm Stadshus AB 2011-12-12 ärende 4.

§6 Anmälan av svar på revisionsrapport från Stadsrevisionen angående intern kontroll i entreprenader och byggprojekt (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s)

och tjänstgörande suppleant Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Revisionsrapporten är adresserad till bolagsstyrelsen, med begäran om svar

senast 16 januari 2012. Vi anser att det är styrelsen som efter sitt beslut ska

svara revisionskontoret på deras synpunkter. Detta ärende borde därför

behandlats av bolagsstyrelsen på mötet den 6 december 2011.

Vi anser att svar på revisionsrapporten kan göras tydligare och bättre

genom att föreslå konkreta förslag så som införande av handlingsplaner,

rutiner, metoder, mätbara mål, implementering i verksamheten samt

återrapportering till styrelsen för att rätta till de synpunkter och brister

som revisorerna pekat på i sin rapport.

§7 Anmälan av rapport avseende granskning av internkontroll år 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna ”Rapport avseende internkontrollgranskning 2011”.

§8 Anmälan av revisorernas granskning 2011

(utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s)

och tjänstgörande suppleant Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Det kan innebära ett problem när samma företag eller personer både utför

revision och rekommenderar åtgärder. I stadens ambition och arbete med

att minimera risker för jäv och korruption så bör detta arbetssätt ändras.

§9 Anmälan av genomförda upphandlingar oktober-december 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av statistik från Störningsjouren för år 2011

(utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§11 Anmälan om information från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§12 Anmälan om lokaluthyrning i januari 2012 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§13 Anmälan om pressåret 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§14 Anmälan av förslag till strukturplan för Rinkeby Allé i stadsdelenRinkeby (500-600 lägenheter) (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp) enligt följande.

Kommunfullmäktige har beslutat att efter att max 12 st trygghetsboenden

har byggts så ska reformen ”trygghetsboende” utvärderas. När utvärdering

gjorts tas nytt beslut om eventuell fortsättning av denna reform. Nuvarande

byggnad för äldreboende vid Rinkeby centrum föreslås rivas för att

återskapa ett helt nytt äldreboende. I vilken form det nya äldreboendet

kommer att få vet vi ingenting om idag.

I övrigt vill vi gärna påpeka att byggnadsstrukturen som är extremt

fyrkantig i stadsdelen skulle må bra av om Micasa kunde vara lite mer

visionärt med sitt nya äldreboende. Varför inte en trekantig byggnad (i plan)

mot en trekantig park eller någon annan form som så väl skulle behövas

här för att bryta monotonin. Genom ett sådant grepp skulle platsen kunna

få ett betydligt större arkitektoniskt och upplevelserikt innehåll.

I övrigt tror vi att strukturplanen för Rinkebystråket i vissa delar kan bli

bra för stadsdelen. Rinkeby Allé har, som det beskrivs i förslaget,

förutsättningar att bli ett värdefullt och trevligt promenadstråk (ca 900 m)

bort till Stora Ursvik och den planerade spårvagnshållplatsen på

tvärbanan. Bron över E 18 borde dock ersättas av en ca 80-100 m bred

överdäckning vilket skulle ge en betydligt bättre miljö, bättre

stadsupplevelse och mer byggbar mark.

§15 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Karin Wanngård m.fl. (s) om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s)

och tjänstgörande suppleant Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

1. Att utöver VD:s anmälan godkänna motionen samt att

2. I övrigt tillägga att motioner liksom revisionsrapporter är exempel på ärenden som i god tid före slutdatum ska beslutas av styrelsen.

Därutöver kan Micasa ge boende och medlemmar i kommunen möjlighet att för en billig penning hyra lokaler, för opinionsbildning och förenings-verksamhet.

§16 Förslag till förhandlingsöverenskommelse mellan

Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region

Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2012

(utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna överenskommelsen.

§17 Bokslut 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna bokslut för 2011.

§18 Årsredovisning 2011 (utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna årsredovisning för 2011, samt

att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

§19 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs servicehus i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av hus A i fastigheten Sörklippan 1 (Tranebergs servicehus) till vård- och omsorgsboende.

§20 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Tanto trygghetsboende i kv. Svärdet 8, Södermalm (utsänt)

(hemligt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Svärdet 8 till trygghetsboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen,

att uppdra åt VD att fortsätta planeringen av fastigheten Svärdet i enlighet med vad som framförs i ärendet.

§21 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Rio trygghetsboende i kv. Rio 9, Östermalm, till seniorboende (utsänt)

(hemligt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Rio 9 till seniorboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§22 A Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad och åtgärder med anledning av eftersatt underhåll inom Västberga Gård

(utsänt som tillägg)

(hemligt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra ombyggnad och underhållsarbeten inom Västberga Gård enligt förslag.

§22 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad till förskola i del av kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Väderkvarnens servicehus till förskola.

§23 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Information om aktiviteter i Micasa Fastigheters Trygghetsboenden 2011 (utdelat)

· Årsrapport – Micasa Fastighetersa energianvändning 2011 (utdelat)

· Avtal tecknas med Kavat Vård i Väduren till samma villkor som tidigare tänkt avtalspartner

· Finansiell månadsrapport december 2011 (utdelat)

· Preliminärt program för studieresa med styrelsen och ledningsgruppen 23-25 maj 2012 (utdelat)

· Micasa Fastigheters Kunskapsdag 2012 (utdelat)

· Information om Arbetsmiljöverkets agerande när det gäller Riddargården – Riddarsporren och Blackeberg

· Information om att en boende tragiskt omkommit i Måsholmen. Frågan är överlämnad till polisen.

· Sammanfattning av åtgärder budgeterade 2012 per stadsdel (utdelat)

· Tryckt version av Verksamhetsplan och budget för 2012 (utdelat)

§24 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§25 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.