Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
OBS! Stadshuset, Carl-Albert-rummet

3 Anmälan av föregående protokoll 1/12 (Utsänds)

5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänds)

6 Anmälan av översyn av Micasa Fastigheters policydokument och fastställande av miljö- och energipolicy (Utsänds)

7 Anmälan om inriktningsbeslut fattat av Östermalms stadsdelsnämnd avseende uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänds)

9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänds)

10 Förslag till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänds)

11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänds)

12 Förslag till budget för 2013 och inriktning 2014-2015 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänds)

13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Utsänds)

14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till vård- och omsorgsboende

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kap 19 § 1) (Utsänds senare)

15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av kv. Tunet 1 till trygghetsboende

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänds senare)

16 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Fästmanssoffan 1 till trygghetsboende (Utsänds)

17 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet (Utsänds)

18 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Svanholmen 1 - Vårbergs sjukhem och vård- och slussboende (Utsänds)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)

§1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att utse Kerstin Sigurdson till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§2 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av föregående protokoll 1/12 (Utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny suppleant (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av översyn av Micasa Fastigheters policydokument och fastställande av miljö- och energipolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av översyn av bolagets policydokument, samt

att fastställa miljö- och energipolicyn.

Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s), Martin

Michel (mp), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt

följande.

Med anledning av stadens miljöprogram och våra i kommunfullmäktige avgivna synpunkter vill vi anföra att:

Vi anser att kemikalier på SIN- och Kemikalieinspektionens PRIO-lista inte skall förekomma hos Micasa när vi bygger. I nuvarande Miljöpolicy för staden står det att dessa skall ”undvikas”.

Vi tycker inte att det räcker med att undvika kemikalierna utan att målet bör vara att dessa inte skall förekomma överhuvudtaget. Vid upphandling i samband med stadens byggande ska kraven vara de hårdaste som gäller i byggvarubedömningen, där Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel (tidigare EU-blomman) skall vara vägledande. Det skall inte gå att välja de lägsta kraven.

Generellt bör fler indikatorer tas fram under delmål ”God inomhusmiljö”. Idealt skall dessa vara kvantifierbara och tidsangivna.

Ett område vi vill lyfta särskilt, är när boende har besvär med näs- ögonirritationer generellt och där dessa besvär uppges vara relaterade till bostaden. Alla boende ska uppleva frihet från besvär av fukt eller mögellukt, samt att bostaden har en bra termiskt komfort likväl sommar som vintertid.

Vi ser mycket positivt på att Micasa jobbar aktivt mot att fasa ut användningen av fossila bränslen snarast!

§7 Anmälan om inriktningsbeslut fattat av Östermalms stadsdels-nämnd avseende uppförande av vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av Stadsrevisionens revisionsplan för år 2012

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§10 Förslag till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand VD och Annika Rapp , administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn-Notrica, Marie Eriksson, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Raija-Lisa Rapeli Sirén.

§12 Förslag till budget för 2013 och inriktning 2014-2015 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015.

Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s), Martin

Michel (mp), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Micasa Fastigheter har en viktig uppgift i staden att arbeta för ett bostadsbestånd i huvudsak för äldre och personer med funktionsned-sättningar. Dessa bostäder ska vara anpassade till stockholmarnas behov och ha en god standard och en stimulerande miljö.

Ärendet är informativt och beskriver bolagets utveckling samt vilka planer som finns för de närmaste åren. Vi vill peka på en del otydligheter eller föra in det som vi tycker borde vara med i detta ärende som är underlaget för 2013 års budget och inriktningen för åren 2014-2015.

Vi betonar vikten av att nybyggnationen måste prioriteras av flera skäl. Dels för att undvika ”tvångsflytten” i hög ålder till något man inte valt vilket kan var riskfyllt för den äldres hälsa. Dels ger nytt byggande en modernare och mer anpassat boende och leder i många fall till lägre kostnader.

Vård- och omsorgsboenden får inte vara för stora De stora husblocken upplevs ofta till en” icke hemma känsla” med en kanske torftig utemiljö. En trädgård att vistas i är ett önskemål från många. Var går gränsen för optimal kvalitet och ekonomi? Det är inte självklart att stordrift alltid är mer ekonomiskt.

Idag och även i framtiden kan vi se att de flesta äldre vill och kan bo kvar i sina egna lägenheter med lättare hjälpinsatser. I takt med åldrandet ökar dock behovet av vård och omsorg och behovet av växelboenden och korttidsboenden ökar likaså. Det är därför av stor vikt att bostads/lokalyta för sådan verksamhet ingår i Micasas bostadsbestånd och ska finnas med i den självklara planeringen vid om- och nybyggnation.

Vi ser positivt på att det finns olika typer av boenden som möter de behov den enskilde har i olika skeden i livet.

Flexibilitet i byggnationen och möjligheten att konvertera från ett till annat är naturligt och positivt. Det framgår dock inte hur detta skulle kunna utvecklas.

Det är positivt att servicehus finns kvar i bostadsbeståndet och en viktig uppgift för staden är att utveckla och förändra formen och innehållet i dessa verksamheter. Servicehusen är en mellanform som har sin givna plats i äldres boendetrappa.

Ersättaryttrande lämnades av Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Det är bra att bolaget ansöker om markanvisningar för nybyggnad av senior- och trygghetsboende och eventuellt för vård- och omsorgsboende i flera stadsdelar.

Bolagets prioriteringar under de tre åren är bl.a. hanteringar av omvandling från servicehus till trygghetsboende. Omvandlingen av servicehus ska inte fortsätta utan först måste en grundlig uppföljning och utvärdering av de befintliga servicehusen och trygghetsboendena göras. Det är känt att Kommunfullmäktige i november 2009 tog beslut om att omvandla servicehus till trygghetsboende utan en ordentlig konsekvensbeskrivning. Det var kortsiktigt beräknat att använda 280 tomma lägenheter av ca 2800 lägenheter i kommunen, som argument för att det inte fanns efterfrågan av servicehuslägenhet.

KF tog beslut och gav direktiv att omvandla 10 servicehus i november 2009 och ytterligare tre servicehus till inför budget 2011. En utvärdering ska göras innan staden fortsätter med omvandlingen. Micasa borde stå för en utvärdering av omvandlingen. En extern utredare borde upphandlas för att utvärdera inte enbart Micasas arbete utan även ta fram vad pensionärerna tycker om deras boende. Har det blivit för dyrt, så att de inte har råd med boendet när de förutom sin egen lägenhet också skall betala för gemensamhetslokal, aktiveringspersonal och aktiviteter. Dessa kostnader är nämligen inte bostadsbidragsgrundande eller förbehållsbelopps-grundande.

De boendes behov av hemtjänst kommer att kvarstå i trygghetsboende, och dessutom har de boende också förlorat tillgängligheten till hälso- och sjukvård i sitt hem. Detta är faktorer som måste tas med i utvärderingen.

Det har visat sig att avveckling av servicehus och övergången till trygghetsboende har blivit kostsamt och har inneburit att fungerande verksamheter förstörs och att det har blivit en stor oro bland de äldre som bodde i servicehusen. Tyvärr verkar det också ha lett till död i förtid, enligt medias rapportering av vad som hände på Väduren.

I KS remissvar på äldredelegationens betänkande ”Bo bra hela livet” hävdar äldreborgarrådet Ewa Samuelsson ”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnderna och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden. Om Stockholms stad på sikt fullt ut definierar servicehus enligt Äldredelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomi i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker.”

Jag lämnar ersättaryttrande i frågan om att fortsätta omvandla servicehus till trygghetsboende innan detta utvärderas på ett allsidigt sätt, och skulle ha reserverat mig om jag hade varit ledamot.

Låt servicehusen bestå som en del av mångfalden av boendeformerna i staden, låt pensionärerna kunna välja enligt sina egna val och önskemål!

§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av Badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att tillsammans med Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus.

§14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till vård- och omsorgsboende

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att påbörja upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till vård- och omsorgsboende.

§15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av kv. Tunet 1 till trygghetsboende

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till trygghetsboende inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§16 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Fästmanssoffan 1 till trygghetsboende (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av kv. Fästmanssoffan 1 i Nälsta till trygghetsboende.

§17 Slutredovisning avseende ombyggnad av Fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 – Bandhagshemmet.

§18 Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Svanholmen 1 – Vårbergs sjukhem och vård- och slussboende (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem.

§19 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Väduren – Kritik har framförts i samband med inflyttning. Bolaget har nu vidtagit åtgärder. Invigning sker 31 maj.

· Fästmanssoffan – Inflyttning har gått smidigt och de boende verkar mycket nöjda. Invigning sker 29 maj.

· Årskrönikan (Delades ut).

· Kunskapsdagen – Genomförd den 17 april.

· Projektledare på byggsidan – Det råder brist på projektledare på byggsidan.

· Åsen – Förslag till hyresavtal med Ersta föreligger. Ärende föreläggs styrelsen i juni.

· Åldersstruktur i fyra trygghetsboenden (Delades ut)

· Finansiell rapport januari och februari 2012 (Delades ut)

· Trygghetslarm – Trygghetsjouren går in.

· Artikel om brandsäkerhet i Micasa Fastigheter.(Delades ut)

· IAHSA – konferens på Malta (Delades ut).

· Arbetsmiljöverket har framfört klagomål på Tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner i Högdalen.

· Förfrågan om Ipad till styrelsen. Styrelsen ställer sig positiv till att få handlingar via Ipad. Information lämnas till styrelsen i juni.

§20 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§21 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.