Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 1.pdf (94 kb)

1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänds)

3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänds)

4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänds)

5 Anmälan av beslut fattade av styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänds)

6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende "Nationell inspirationsmiljö" (Utsänds)

9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende (Utsänds)

10 Deltagande vid EAHSA's konferens "Active ageing - the Challenge for Providers - Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service" (Utsänds)

12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänds)

13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Utsänds)(Sekretessbelagt)

14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Utsänds)(Sekretessbelagt)

15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänds)

16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtal med exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Utsänds)(Sekretessbelagt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att utse Annika Rapp till sekreterare i styrelsen vid mötet 2012-06-14, samt

att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

§2 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna utskick av ärenden till styrelsen via Insyn till Ipad.

§5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende ”Nationell inspirationsmiljö” (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna samarbetsavtalet.

§7 Anmälan av Kairos Future’s studie angående framtidens äldre (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende ((Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§10 Deltagande vid EAHSA’s konferens ”Active ageing – the Challenge for providers – Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service” (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att utse två representanter ur styrelsen att delta i EAHSA’s konferens på Malta den 27 och 28 september 2012.

§11 Tertialrapport 1/2012 (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum på Riddarsporrens vård- och omsorgsboende.

§13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av 100 badrum i del av kv. Trehörningen 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna tecknat fastighetsregleringsavtal, köpeavtal och samarbetsavtal med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma

att uppdra åt VD att påbörja programarbetet tillsammans med Seniorgården AB av fastigheten Ceremonien 5 i enlighet med vad som framgår i ärendet

att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag på utveckling av fastigheten Ceremonien 5.

§15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby.

§16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtalmed exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Sekretessbelagt enligt offentlighets och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra arbetet tillsammans med exploateringskontoret att överföra nämnda fastighet till Micasa Fastigheter enligt bifogat fastighetsregleringsavtal.

§17 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni (Sekresessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

(Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni av del av kv. Dalen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§18 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· VD har semester v 26-27 samt v 29-32.

· Ev konflikt med Q-gruppen.

· Rapport angående måltidsmiljö blir klar på fredag.

· Anbud för ombyggnad av Hammarbyhöjden lägre än kalkyl.

· Finansiell månadsrapport för mars 2012 delades ut.

· HUI Research’s rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin delades ut.

· Brandmästaren är med i ett projekt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekostar. Skrivning om gratis utbildning i brandskydd för äldre delades ut.

· EAHSA’a Newsletter June 2012 delades ut.

§19 Övriga ärenden

Martin Michel, Berit Kruse, Ulf Holmberg, Maria Elana Gonzalez Aguilar och Adam Maquard överlämnade en skrivelse angående upprustning och nybyggnad av trädgårdar och utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter som kommer att besvaras vid styrelsemötet den 11 september 2012.

§20 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.