Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-09-11

Sammanträde 2012-09-11

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B

2 Anmälan av föregående protokoll 3/12 (Insyn)

3 Anmälan av beslut fattade av styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Insyn)

5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till vård- och omsorgsboende (Insyn)

6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6, Hammarbyhöjden (Insyn)

7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Insyn)

8 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1, Bromma (Insyn)

9 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svärdet 8, Södermalm (Insyn)

10 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av Rio servicehus i kv. Rio 9, Östermalm (Insyn)

12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänds per post)

13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6, hus 4, Hammarbyhöjden

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänds per post)

14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till förskola i del av kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm

(Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänds per post)

15 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till studentboende (Insyn)

25 Förslag till genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Byholmen 2, Skärholmen

26 Förslag till genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Svanholmen 1, Skärholmen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av föregående protokoll 3/12 (Utsänt)

Protokollet lades till handlingarna.

§3 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) samt Maria Elena Gonzalez Aguilar (v) enligt följande.

Vi vill hänvisa till oppositionens reservationer i Stockholms Stadshus AB enligt protokoll daterat 2012-05-08 samt 2012-06-12 gällande kompletterande ägardirektiv.

§4 Anmälan av genomförda upphandlingar år 2012 (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till vård- och omsorgsboende (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6, Hammarbyhöjden (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§8 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1, Bromma (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§9 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svärdet 8, Södermalm (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§10 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av Rio servicehus i kv. Rio 9, Östermalm (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§11 Anmälan av lokaluthyrning augusti 2012 (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att påbörja upphandlingen för ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till förskola inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Lektionen 6, hus 4, Hammarbyhöjden (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att i upphandlad entreprenad för ombyggnad av del av Lektionen 6, avropa option avseende ombyggnad av hus 4 i Lektionen 6 inom redovisad ekonomisk ram om 12,2 mkr inkl moms.

§14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad till förskola i del av kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att påbörja upphandlingen för ombyggnad av del av Väderkvarnens Servicehus till förskola inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§15 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till studentboende (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till studentboende.

§16 Fastställande av inköps- och upphandlingspolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa inköps och upphandlingspolicy för Micasa Fastigheter.

§17 Fastställande av säkerhetspolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa inköps och säkerhetspolicyn för Micasa Fastigheter.

§18 Fastställande av brandskyddspolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa brandskyddspolicyn för Micasa Fastigheter.

§19 Fastställande av personalpolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa personalpolicy för Micasa Fastigheter.

§20 Fastställande av arbetsmiljöpolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsmiljöpolicy för Micasa Fastigheter.

§21 Svar på skrivelse från Martin Michel, Berit Kruse, Ulf Holmlund, Maria Elena Gonzalez Aguilar och Adam Maquard angående frågor kring utemiljön i Micasa Fastigheters bestånd (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att lägga skrivelsen och svaret till handlingarna.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) samt Maria Elena Gonzalez Aguilar (v) enligt följande.

Vi är alla överens om att utemiljön kring Micasa Fastigheter är en prioriterad fråga och att satsningarna på upprustning och skötsel samt intern kompetens för dessa frågor behöver utökas.

Från nuvarande satsning som ligger på ca 1,5 % av budgeterade medel för ombyggnader och upprustningar till 4-5 % är ganska långt. Vi har förståelse för att sådana satsningar behöver anpassas till andra prioriteringar när det gäller planerade upprustningsprojekt. Vi förväntar oss dock att mer satsningar i den riktning som utlovats framöver för fastigheternas utemiljöstandard, säkerhet, funktion och trivsel samt skötseln för i första hand våra hyresgäster planeras och genomförs.

§22 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Diskussioner med Q-gruppen är slutförda.

· Reserapport från Englandsresan med styrelsen i maj delades ut.

· Projektredovisning – Måltidsmiljöer för äldre delades ut. Ett projekt planeras i Skärholmens trygghetsboende.

· Resultatet av hyresgästenkäten ”Aktiv bo” delades ut och VD informerade kring resultatet av enkäten.

· Skrivelse angående informationstillfällen avseende ramavtalen mellan staden och Micasa Fastigheter delades ut.

· Nyregistreringar i kön för trygghetsboende i Stockholm delades ut.

· Ramavtalet för gruppbostäder. Vissa ärenden går vidare till Hyresnämnden.

· En elbil av märket Chevrolet Volt är inköpt och kommer företrädesvis att användas av uppföljningsgruppen.

· Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på Edö som medför krav på ombyggnad av badrum. Diskussioner pågår med stadsdelsförvaltningen kring frågan.

· Nya studentlägenheter som tillkommit hittills under året är 204.

· Tredje steget tas nu i Energisparprojektet (ESP).

· I Tunet, Tanto, Hammarby och Rio har ombyggnad påbörjats och evakueringarna har gått bra.

· Avtalsdiskussioner förs med YIT.

· Finansiell rapport för juli delades ut. Det beslöts att en presentation kring finansrapporterna och Tertialrapport 2 ska ges styrelsen vid sammanträdet i oktober.

· Styrelsen får en presentation av upphandlingsfrågorna och uppföljningen av desamma vid sammanträdet i oktober.

§23 Förslag till genomförandebeslut avseende energieffektiviseringspojekt i fastigheten Byholmen 2, Skärholmen (Utsänt)

att godkänna genomförande av energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Byholmen 2 i Skärholmen.

§24 Förslag till genomförandebeslut avseende energieeffektiviseringsprojekt i fastigheten Svanholmen 1, Skärholmen (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna genomförande av energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Svanholmen 1 i Skärholmen.

§25 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§26 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.