Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B

5 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjurgren samtliga (s) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Insyn)

7 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning i kv.Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Insyn)

9 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Insyn)

10 Svar på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet på Hässelgården (Insyn)

11 Beslut om mötestider år 2013 (dukas)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av föregående protokoll 4/12 (Utsänt)

§3 Anmälan av genomförda upphandlingar år 2012 (Utsänt)

Per-Arne Jandér inledde denna punkt med en muntlig föredragning om hur upphandlingsarbetet på bolaget bedrivs och därefter behandlades rubricerat ärende.

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

§5 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Tomas Rudin,Gunnar Sandell och Bjurgren samtliga (s) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s) och Adam Maquard (mp) enligt följande.

Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle som vårt att det finns samlingslokaler där människor, organisationer och föreningar kan träffas.

Det är också viktigt att kommunala förvaltningar och bolag som har tillgång till sådana lokaler kan använda dem så mycket som möjligt.

Vi stödjer därför motionen och vill att bolaget ser över sin organisation så att fler av de samlingslokaler som VD i detta ärende hänvisar till och under tider då lokalerna annars skulle stå tomma, kan hyras ut till föreningslivet, organisationer m fl.

§6 Anmälan av resultatet av Swecos enkätundersökning Stockholmsbussen (Utsänt)

§7 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning i kv. Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s) och Adam Maquard (mp) enligt följande.

När bolaget tar fram tävlingsprogrammet vill vi understryka vikten av en lättillgänglig, attraktiv och trygg utemiljö tillsammans med andra viktiga kvaliteter i framtidens äldreboende för kvarteret Brofästet. Tyvärr glöms bostadens utemiljöer ofta bort i sådana sammanhang.

§8 Fastställande av kommunikationspolicy (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att fastställa kommunikationspolicyn.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s) och Adam Maquard (mp) enligt följande

Då meddelarskyddet (meddelarfrihet) är lagstadgat bör det omnämnas under rubriken ”Tillämpliga lagar”.

§9 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Väderkvarnen 20 till gruppboende.

§10 Svar på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården (Utsänt)

Styrelsen beslöt

att lägga svaret på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården till handlingarna.

§11 Beslut om mötestider år 2013 (Utdelat)

Beslut om mötestider för 2013 bordlades. Ordföranden vädjade till styrelsen att preliminärboka tider enligt dagens utdelade förslag.

§12 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Lägesrapport angående driftentreprenaden YIT.

· Lägesrapport angående NVB.

· Fastighetsskatten – ärende på gång i förvaltningsrätten

· Med anledning av fråga från föregående styrelsemöte rapporterades att ombyggnadskostnaden för Kastanjen blev lägre än budgeterat beroende på att elarbeten inte behövde utföras i den omfattning som planerats.

· Information om att bolaget har fått förnyade certifikat för miljö- och energiledningssystemet delades ut.

· Tidigare utsänd inbjudan till ”Nationell inspirationsmiljö” delades ut.

· Ny ILS-bilaga i färg delades ut till ärendet angående tertialrapport 2.

· Broschyren kring fotovandringsutställningen ”Sakta vi gå genom stan” delades ut.

· Sveriges Kommuner och Landstings bok ”Femti funderingar om äldres boende” delades ut.

· Broschyren ”Möten kring mat – Inspiration för måltidsmiljöer som passar alla” som är ett projekt som finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” delades ut. Konceptet ska användas vid ombyggnation i Skärholmens trygghetsboende.

· Arvoden till styrelsen för kvartal 3 betalas ut i oktober och för kvartal 4 i december.

· Föredragning om finansiell månadsrapport ges styrelsen vid decembermötet.

· Omkring 4.000 hyresavtal är nu omskrivna enligt ramavtalet.

§13 Övriga ärenden

VD informerade styrelsen såväl muntligt som skriftligt om de åtgärder som vidtagits med anledning av korrespondens från hyresgästerna i Kastanjen kring störningar vid ombyggnaden. Brevsvar till hyresgästerna kommer att delges styrelsen.

§14 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.