Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-12-04

Sammanträde 2012-12-04

Datum
Klockan
17.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B

Grupprum är bokade från 16.00 då det också serveras en jultallrik.

Ärenden som är märkt Läs mer...a med (Insyn) hämtas via Ipaden.
"Gamla" styrelseärenden som ligger som bilagor till ärendena finns också att hämta på Insyn
Sekretessärenden sänds ut per post.

4 Anmälan av remissvar angående betänkandet "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering SOU 2012:56 (Insyn)

9 Förslag till försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap. 19 § 1)

10 Utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Insyn)

11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (Insyn)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av föregående protokoll 5/12 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Anmälan av remissvar angående betänkandet ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering SOU 2012:56 (Utsänt)

§6 Anmälan om lokaluthyrning i november 2012. (Utsänt)

§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola (Utsänt)

§8 Anmälan av antagen entreprenör avseende energieffektiviseringsprojekt inom Svanholmen 1 (Utsänt)

§9 Förslag till försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Utsänt)

Sekretessbeslagt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1

Styrelsen beslöt följande.

1. Ärendet utgår.

§10 Utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Projektdirektivet godkänns.

2. VD ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden och återkomma med förslag till inriktningsbeslut.

3. VD medges att disponera 4 mnkr för utgifter fram till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.

4. Beslutet anmäls till Östermalms stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt koncernstyrelsen.

§11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (Utsänt)

§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av kv. Filen 4 till vård- och omsorgsboende och LSS-boende (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av kv. Filen 4 till vård- och omsorgsboende och LSS-boende.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp),

Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzalez Aguilar (v) enligt följande.

Vi vill hänvisa till beslut i Södermalms stadsdelsnämnds möte den 25 oktober 2012 där s, Mp och V gemensamt lämnade följande reservation:

attservicehuset får förbli servicehus även efter omstruktureringen

atthyrorna förblir oförändrade efter omstruktureringen

attkvaliteten på boendet inte försämras av arbetet, de boendes fortsatta välmående säkerställs och att synpunkter från de boende samlas in och tas i beaktande i den fortsatta processen

atti övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut

attdärutöver anföra,

Vi känner oro för den fortsatta processen i det här ärendet. Det drabbar de boende, som är tvungna att anpassa sig till förändringar de inte själva önskat.

Vi är övertygade om att de äldre på Södermalm kommer att behöva lägenheter i servicehus också i framtiden och mycket talar för att detta behov kommer att öka. Det kan behövas en upprustning av lägenheter på Hornstulls servicehus men målsättningen bör vara att servicelägenheterna blir kvar och drivs i kommunal regi.

För de flesta av oss är en ”flytt” en stor genomgripande händelse. För en äldre människa kan det vara mer än så. Man kan vara invand vid lägenhet, grannarna, personalen och kanske även utsikten. Att då vara tvungen att av praktiska, men utan att man har något eget behov av det, tvingas bryta upp, kan vara väldigt oroande. Vi vill säkerställa att förslaget är förankrat och att en bra dialog hålls med de drabbade.

§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2, Bromma (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet avseende byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2 under förutsättning att Bromma stadsdelsnämnd accepterar förutsättningarna som bolaget redogör för i föreliggande ärende.

Martin Michel (mp) lämnade sammanträdesrummet under beredning av ärendet och deltog ej i beslutet. Adam Maquard (mp) gick in som tjänstgörande suppleant.

§14 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för upprustning och ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 till boende för ensamkommande flyktingungdomar.

§15 Förslag till ny finanspolicy (Utsänt)

Styrelsen beslutar följande.

1. Finanspolicyn för Micasa Fastigheter antas under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 10 december 2012.

§16 Fastställande av informationssäkerhetspolicy (Utsänt)

§17 Fastställande av rese- och transportpolicy (Utsänt)

§18 Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2013 godkänns.

2. Anmälan av VD- kommentar avseende budget 2013 godkänns.

3. Styrelsen hemställer hos koncernstyrelsen om en kapital­täcknings­garanti.

Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s) och Ulf Holmlund (s) enligt följande.

Micasa fastigheters viktigaste uppgift är att för staden arbeta för ett bostadsbestånd för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessa bostäder ska vara anpassade till stockholmarnas behov och ha en god standard och en stimulerande miljö såväl inomhus som utomhus.

Ärendet ger en tydlig och bra information om vad som planeras att genomföras under nästkommande år.

Vi vill återigen betona vikten av att nybyggnation måste prioriteras i staden.

Micasa kan bidra till att äldre får större möjligheter att välja sitt boende som de inte längre anser passar deras situation.

Vård- och omsorgsboenden får inte bli för stora. De stora och höga husblocken bidrar till känslan av att vara anonym och isolerad. Särskilt märks detta för personer med demenssjukdomar. En trädgård att vistas och lätt ta sig ut till är en önskan av många. Den boende ska inte behöva vara en patient utan ska ges möjlighet att vara aktiv i sin vardag.

Stockholm har hitintills av olika skäl byggt äldreboenden på höjden men vi menar att även äldreboenden i marknivå är behövda. Säkerheten och de boendes egna önskemål- både fysiskt och socialt- ska beaktas.

Bolaget ska prioritera utbyggnaden av seniorbostäder med hyresrätt till överkomliga hyror samt genomföra en anpassning av lämpliga hyresrätter till äldrebostäder vid nyproduktion, arbeta för ett flexibelt boende som passar både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Generell ombildning av servicehus ska upphöra. De äldre ska ha möjlighet att välja bland olika alternativ för att få tillgång till en bostad som passar personens behov.

Bolaget ska noga följa förändringarna i stockholmarnas åldersstruktur och deras behov av boende.

Det ska avsättas nödvändiga investeringsmedel så att bolaget kan erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och anpassat boende för människor som är i behov av stöd och trygghet.

Flexibilitet i byggnationen och möjligheten att konvertera från ett innehåll till ett annat är naturligt och positivt och ekonomiskt.

I övrigt hänvisar vi till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzales Aguilar (v) enligt följande.

Vi anser att som det står i texten ”Inventera behov av temporära studentlägenheter” inte är tillräckligt bra. Vi behöver skapa studentbostäder nu när behoven är mycket stora.

Det är bra att bolaget gör samlingslokaler tillgängliga för uthyrning. Men det räcker inte. Bolaget bör även annonsera och kommunicera att denna möjlighet finns till stadsdelen och till staden.

Vi anser att det är viktigt att Rinkeby som stadsdel snart får ett nytt äldreboende och att exploateringskontoret så snart som möjligt anvisar en ny tomt, inte bara för LSS-boende, utan för ett nytt, modernt äldreboende i

klass med det som nu arbetas fram för Kv Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden.

I övrigt vill vi hänvisa till våra egna budgetreservationer i kommunfullmäktige den 15 november 2012.

§19 Förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2013 (Utsänt)

Styrelsen beslöt enligt följande.

1. Styrelsen fastställer förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2013 med undantag av sammanträdet 2013-04-16. Ordförande återkommer till styrelsen med nytt förslag på sammanträdestid för detta möte.

§20 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Information om samarbetet med YIT

· Gunnar Kempe har anställts som ny fastighetschef

· VD kommer att ha semester 2012-12-28—2013-01-04

· Micasa Fastigheter har mottagit stadens vandringspris ”Månadens goda miljöexempel”. Motiveringen till priset lyder: ” Ett lyckat energi- och klimatarbete och att bolaget tankar störst andel förnybara drivmedel inom Stockholms stad är goda miljöexempel”

· Information om hyresyrkanden 2013

· Information om diskussion med några av stadsdelsdirektörerna för gemensam planering kring boenden

· Lista över budget 2013 per fastighet/projekt delades ut

· Inbjudan från IAHSA angående konferens i Shanghai 17-20 november 2013 delades ut

· Nyhetsbrev från EAHSA delades ut

· Stockholmsbussens resultatsammanfattning hösten 2012 nr 19 delades ut

· Broschyr angående ”Nationell inspirationsmiljö” Ett samarbete mellan Micasa Fastigheter och Hjälpmedelsinstitutet delades ut

· Finansiell månadsrapport för oktober 2012 delades ut.

· Korrigerad kalkylsammanställning avseende Väduren 16 delades ut.

§21 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§22 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet med ett stort tack till styrelsen och personalen på Micasa Fastigheter för höstens arbete och önskade alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.