Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-02-21

Sammanträde 2013-02-21

Datum
Klockan
16.00
Plats
Rosenlundsgatan 44 B

2 Anmälan av föregående protokoll 6/12 (Insyn)

3 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv för årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m m (Insyn)

5 Anmälan av remissvar avseende motion av Ann-Margrethe Livh och Ann Mari Engel (båda(v) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster (Insyn)

7 Anmälan av remissvar avseende "Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok samt slutrapport för projektet Navet" (Insyn)

9 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2012 (Insyn)

15 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning för vård- och stödboende inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Micasa Fastigheter (Insyn)

16 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap. 19 § 1)(Utsänds)

17 Genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap. 19 § 1)(Utsänds)

18 Försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap. 19 § 1)(Utsänds)

19 Anmälan av överenskommelse med YIT Sverige angående förtida upphörande av driftentreprenadavtal och tecknande av driftentreprenadavtal med Dalkia för perioden 4 mars t o m 30 november 2013 (Insyn)

22 Förhandlingsöverenskommelse mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande 2013 (Insyn)

23 Deltagande vid IAHSA-konferensen, "Connecting our Global Community", 17-20 november 2013 i Shanghai, Kina (Insyn)

24 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Hemsystern 1, Bandhagen (Insyn)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (79 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och ledamoten Ulf Holmlund utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning 2012 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Årsredovisning 2012 godkänns.

2. Föreslår stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Vi kan bara beklaga att ärendet hanterats på ett sådant sätt att det för oppositionen varit svårt att få inblick i vad som faktiskt har hänt. Tiden som vi fått för att behandla ärendet har varit för kort, 23 timmar räcker inte för ett så viktigt dokument som årsredovisningen. Att vi fått bokslutet i bättre tid är naturligtvis bra, men det ger inte en lika noggrann bild. Vi har förståelse för att bolaget inväntat information från annan

part och den inverkan detta haft. Efter att ha övervägt att begära bordläggning, avstod vi, då detta skulle innebära ytterligare svårigheter för bolaget.

§4 Anmälan av revisorernas granskning 2012 (Utsänt)

§5 Anmälan av föregående protokoll 6/12 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§6 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv för årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.m. (Utsänt)

§7 Anmälan av remissvar avseende Bostadstaxeringsutredningens betänkande ”Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52 (Utsänt)

§8 Anmälan av remissvar avseende motion av Ann-Margrethe Livh och Ann Mari Engel (båda v) om bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster (Utsänt)

§9 Anmälan av remissvar avseende ”Handlingsprogram för regionala stadskärnor (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Vi tycker att bolagsledningens remissvar i stort är bra. Vi vill dock gärna tillägga följande. I samband med markanvisningar från länets alla kommuner för framtida äldreboende är det viktigt att ta hänsyn till nya forskningsrön om en attraktiv och lättillgänglig utemiljö, typ marknära boenden. Med vetskapen om att antalet äldre med demensrelaterade sjukdomar ökar kraftigt så är dessa krav helt avgörande för ett humant och miljövänligt (minimering av medicinering) äldreboende.

§10 Anmälan av remissvar avseende ”införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projektet Navet”(Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Vi tycker att bolagsledningens remissvar i stort är bra. Vi vill dock gärna tillägga följande: Det har sedan länge visat sig att personal med olika kompetensområden måste avsätta allt mer tid för administration, nya dataprogram, support, kurser m m. Utöver brist på tid leder detta ofta till ökad stress. Varje åtgärd som kan minska stress och tid för annat än det personalen är anställd för bör därför ses som ytterst värdefullt. Personalens inflytande över processutformningen är något vi värdesätter eftersom de har god insyn i hur det faktiska arbetet utförs. Att själv få vara med, påverka hur ett standardsystem utformas gör att det är lättare att förstå logiken i det.

§11 Anmälan om lokaluthyrning januari 2013 (Utsänt)

§12 Anmälan om rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2012

§13 Anmälan av genomförda upphandlingar oktober-december 2012

§14 Anmälan av rapport avseende granskning av internkontrollen för år 2012 (Utsänt)

§15 Anmälan av sammanställning av hyreseffekter på grund av ny hyressättningsmodell (Utsänt)

§16 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende (Utsänt)

§17 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning för vård- och stödboende inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Micasa Fastigheter (Utsänt)

§18 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Under förutsättning att socialförvaltningen tecknar hyreskontrakt får VD i uppdrag att påbörja upphandlingen för upprustning och ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 till boende för ensamkommande flyktingungdomar. Upphandlingen ska rymmas inom redovisad ekonomisk ram och ska senare anmälas i styrelsen.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Vi tycker att bolagsledningens förslag som enskilt projekt i stort är bra. Vi vill dock gärna tillägga följande.

Det hade varit bra om detta projekt hade kunnat lokaliseras till en annan plats i staden typ Bromma, Östermalm eller liknande. Det är alltid olyckligt när denna typ av boenden och projekt nästan alltid lokaliseras till samma stadsdelar i ytterstaden. Detta förhållande leder till ökad segregation i dess sämsta bemärkelse. Det leder till kortsiktighet, orättvisor och konflikter och i förlängningen av detta, en ökande otrygghet för andra som bor i samma område.

§19 Genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att påbörja upphandlingen för ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende under förutsättning att Norrmalms stadsdelsnämnd beslutar att beställa ombyggnaden. Ombyggnaden ska göras inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.

§20 Försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Försäljning av fastigheten Kvarnberget 2 godkänns i enlighet med vad som har angetts i ärendet.

2. VD får i uppdrag att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts i ärendet.

3. Detta beslut ska ses som omedelbart justerat.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s), Adam Maquard (mp) och Maria Elena Gonzalez (v) enligt följande.

Kvarnberget 2, ligger centralt i Rinkeby och är idag bl a studentbostäder. Meningen med fastigheten var att ha ett vård- och omsorgsboende. För Rinkebys del är det viktigt att det finns arbetsplatser såväl som möjlighet för äldre att bo kvar i området.

Denna försäljning får inte innebära att Rinkeby blir av med sitt äldreboende, Ett sådant behövs i varje stadsdel i Stockholm. Därför är det viktigt att Micasa omgående ansöker om ny markanvisning för nybyggnation av ett nytt äldreboende typ vård- och omsorgsboende i centralt läge i Rinkeby. Samtidigt så råder det skriande behov av studentbostäder, såväl temporära som permanenta.

Staden bör se till att de behov som fastigheten fyller för rinkebyborna inte ignoreras. Allt för ofta har vi sett hur staden behandlar ytterområden styvmoderligt och utan hänsyn till de inblandade. Underhållsbehovet av fastigheten är konstaterat stort, och hade insatser satts in tidigare hade fastigheten möjligen kunnat räddas. I de nya fastigheterna ser vi framför oss att olika funktioner finns; bostäder för äldre, öppna mötesplatser för äldre, arbetsplatser och trädgård. Rinkeby mår bra av att vara något man reser till, inte bara för att sova. Micasa bör vara en del av det.

§21 Anmälan av överenskommelse med YIT Sverige angående förtida upphörande av driftentreprenadavtal och tecknande av driftentreprenadavtal med Dalkia för perioden 4 mars t o m 30 november 2013

(Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner anmälan angående förtida upphörande av driftentreprenadavtal med YIT Sverige.

2. Styrelsen godkänner i ärendet bilagt avtal med Dalkia gällande tillfällig driftentreprenad för perioden 4 mars t o m 30 november 2013.

3. VD får i uppdrag att genomföra en ny upphandling av driftentreprenad och att återkomma till styrelsen med förslag till avtal.

4. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§22 Förhandlingsöverenskommelse mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2013 (Utsänt)

§23 Deltagande vid IAHSA-konferensen ”Connecting our Global Community”, 17-20 november 2013 i Shanghai, Kina (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Två representanter ur styrelsen utses att delta på IAHSA-konferensen i Shanghai den 17-20 november 2013

2. VD samt en medarbetare från Micasa Fastigheter, som VD utser, erbjuds möjlighet att delta i IAHSA-konferensen i Shanghai den 17-20 november 2013.

§24 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Hemsystern 1, Bandhagen (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Genomförande av energieffektiviseringsprojektet i fastigheten Hemsystern 1 i Bandhagen godkänns.

2. VD får i uppdrag att genomföra upphandlingen av energieffektiviserings-projektet inom redovisad ekonomisk ram för senare anmälan i styrelsen.

§25 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Åldersstruktur seniorboende (delades ut).

· Åldersstruktur trygghetsboende (delades ut).

· Tryckt VP (delades ut).

· Micasavärd i seniorboende – aktiviteter 2012 (delades ut).

· Finansiell månadsrapport december 2012 (delades ut).

· Artikel i tidskriften Veteranen om inspirationsmiljön (delades ut).

· Program IASA- konferensen i Shanghai 17-20 november 2013 (delades ut).

· Tidskriften Dagens Samhälles specialnummer om äldreomsorg tisdagen den 14 februari (delades ut).

· Svar på brev från Elektrikerförbundet ang. Örnsbergs El & Data kommer att skickas ut.

· Ett 50-tal lägenheter kommer att sägas upp av Norrmalms stadsdelsnämnd. Micasa Fastigheter har dock inga svårigheter att hitta nya hyresgäster.

§26 Övriga ärenden

Styrelsen beslöt att nästa möte skall hållas den 16 april, 09.30. Styrelsens sekreterare skickar ut särskild information om detta.

§27 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.