Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
09.30
Plats
På Rival, Mariatorget

3 Anmälan av föregående protokoll 1/13 (Insyn)

4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Insyn)

8 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

11 Anmälan av sammanställning av hyreseffekter totalt på grund av det nya ramavtalet mellan Micasa Fastigheter och staden (Insyn)

13 Anmälan av remissvar avseende "Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling" (Insyn)

16 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Väderkvarnen 20 på Norrmalm till Franska Skolan (Insyn)

18 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Pilträdet 10, Kungsholmen (Insyn)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (65 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Utseende av sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Kerstin Sigurdson utses till sekreterare i styrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§3 Anmälan av föregående protokoll 1/2013 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

§5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmoprotokoll godkänns.

§6 Anmälan av bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av bolagsordning godkänns.

§7 Delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

§8 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns;

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Gunnar Kempe.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

§9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

§10 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel mp) och Adam Maquard (mp) enligt följande.

Vi vill att bolaget ska

minska energianvändningen med 40 % fram till utgången av år 2014

bidra till att skapa fler studentbostäder

bidra till att öka mångfalden av boendeformer

bidra till att beståndet av kollektivhus med funktionsanpassade lägenheter ökar

öka andel i budget för upprustning av äldreboendenas utemiljöer

samt i övrigt hänvisa till Miljöpartiets budgetreservation enligt beslut i kommunfullmäktige i november 2012.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s) enligt följande.

Socialdemokraterna vill hänvisa till våra reservationer i stadens budget (protokoll nr 15 av onsdagen den 24 oktober 2012) där Micasa omnämns. Därutöver anför vi att: Många äldre får idag inte det boende de önskar och behöver, eftersom det saknas platser eller resurser som möjliggör en inflyttning till stadens äldreboenden. Detta bör ändras. Enligt en befolkningspronos för 2013-2020 förväntas ökning av antalet 65-79-åringar med 27 procent. Det innebär att fler kommer vilja bo i Micasas bestånd. Personer over 80 år kommer öka kraftigt fram till 2040 med totalt 72 % - det är en jätteutmaning. Vi ser framför oss en del nybyggnationer.

Micasa bör ha en handlingsplan för antalet ofrivilliga deltidstjänster i stadens egna och upphandlade verksamhet ska minska. Tillsammans med äldrenämnden, ska Micasa och stadsdelsförvaltningarna arbeta fram ett program för upprustning och förbättrad tillgänglighet på stadens äldreboenden så att de uppfyller goda arbetsmiljökrav.

Generell ombildning av servicehus ska upphöra. Micasa skall fortsätta hyra ut vad som är rimligt och möjligt till studenter.

Miljöeffektivisering är något som Micasa som fastighetsägare bör satsa mer på bland annat eftersom det är ekonomiskt lönsamt.

§11 Anmälan av sammanställning av hyreseffekter totalt på grund av det nya ramavtalet mellan Micasa Fastigheter och staden (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner anmälan.

§12 Anmälan av remissvar avseende motion av Roger Mogert (s) angående boende för äldre i Högdalen (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (s) enligt följande.

"Staden bör ha en byggnadsplan i enlighet med motionens anda. Exakt vad som sker i framtiden är naturligtvis svårt att säga, men staden är väl okonkret i sina planer. Därför är ändå det välkommet att man fortfarande ser Högdalen som en möjlig plats att bygga på."

§13 Anmälan av remissvar avseende ”Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

§14 Anmälan av remissvar avseende ”Betänkandet hyres- och arrendetvister i framtiden” (SOU 2012:82) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

§15 Rapport angående avstämning av eftersatt underhåll

Ärendet utgick och kommer att föreläggas styrelsen 2013-06-13.

§16 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av bottenplanet i kv. Väderkvarnen 20 på Norrmalm till lokal för trä-/syslöjd, hemkunskap och fritidsverksamhet för Franska Skolan (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av bottenplanet i kv. Väderkvarnen 20 till lokal för Franska Skolan.

§17 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att ta fram ett program för ombyggnad av kv. Överstycket 1 i Hässelby.

§18 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Pilträdet 10, Kungsholmen (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Genomförande av energieffektiviseringsprojektet i fastigheten

Pilträdet 10, Kungsholmen godkänns.

2. VD får i uppdrag att genomföra upphandlingen av energi-effektiviseringsprojektet inom redovisad ekonomisk ram för senare anmälan i styrelsen.

§19 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Ett ärende om förslag till försäljning av Ceremonien kommer att föreläggas styrelsen i juni.

· Diskussioner har förts med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning angående uppförande av byggnad som ska ersätta Årsta sjukhem. Micasa Fastigheter har ansökt om markanvisning för detta ändamål.

· Information lämnades om förlikningsbud från Röda Korset gällande förgävesprojektering i Väduren.

· Finansiell månadsrapport februari 2013 (Delades ut)

· Årskrönika 2012 (Delades ut)

· Inbjudan från SKL till kursen: Leder du kommunens lokalförsörjning rätt (Delades ut)

· Juryutlåtande april 2013 om ”Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden” (Delades ut)

· Tidigare gällande bolagsordning samt förslag till ny bolagsordning delades ut

§20 Övriga ärenden

Adam Maquard hade inför dagens möte skickat en skrivelse till styrelsen angående behovet av billiga lokaler. VD föreslog att ärendet behandlas vid styrelsemötet i juni.

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att återkomma angående skrivelsen vid junimötet.

§21 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Sigurdson

Justeras:

Joakim Larsson Martin Michel