Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
13.00
Plats
Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44 B

4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Insyn)

7 Anmälan av remissvar avseende "Förslag till förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet" (Insyn)

9 Anmälan om lokaluthyrning i maj 2013 (Insyn)

11 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande försäljning av kv. Ceremonien 5 (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

12 Förslag till genomförandebeslut för ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)

14 Svar på skrivelse till bolagsstyrelsen från MP, S och V angående att Micasa Fastigheter skall undersöka möjligheten att hyra ut tomma lokaler i befintligt skick (Insyn)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§1 Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av föregående protokoll 2/2013 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§3 Entledigande av VD (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anders Nordstrand entledigas från sin tjänst som VD för Micasa Fastigheter i Stockholm AB fr.o.m. den 4 augusti 2013. Anställningen i bolaget avslutas den 31 augusti 2013.

§4 Tillsättning av VD (Utsänt)

Styrelsens ordförande introducerade Patrik Emanuelsson som tackade för ordet och lämnade en kort presentation av sig själv. Styrelsen fick härefter möjlighet att ställa några frågor. Ordföranden tackade för dragningen och härefter lämnade Patrik Emanuelsson styrelsemötet.

Styrelsen beslöt följande.

1. Patrik Emanuelsson utses till verkställande direktör med tillträde fr o m den 5 augusti 2013.

2. Ordföranden och vice ordföranden får i uppdrag att träffa överenskommelse om anställningsvillkoren för Patrik Emanuelsson.

3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (S) enligt följande.

Jag hänvisar till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i KF’s utlåtande 2013:25 där vi menar att avfallsplanen bör ha samma eller bättre mål som man har nationellt: att 50 % av matavfallet ska samlas in redan 2013.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) enligt följande.

Jag vill hänvisa till Miljöpartiets tidigare reservationer och särskilda uttalanden avseende ”Avfallsplan för Stockholm 2013-2016”.

Särskilt uttalande lämnades av Maria-Elena Gonzalez Aguilar (V) enligt följande.

Jag vill hänvisa till Vänsterpartiets tidigare reservation avseende ”Avfallsplan för Stockholm 2013-2016”.

§6 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående uppdaterat ägardirektiv för Riktlinjer om mutor och representation (Utsänt)

§7 Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

§8 Anmälan av remissvar avseende ”Förslag till förhållningssätt vid planering av byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet” (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) enligt följande.

Jag vill hänvisa till Miljöpartiets tidigare reservation i kommunfullmäktige i samma ärende den 27 maj.

§9 Anmälan av remissvar avseende ”Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

§11 Avstämning av vidtagna åtgärder med anledning av det eftersatta underhållet inom Micasa Fastigheter (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Rapporten om avstämning av vidtagna åtgärder med anledning av det eftersatta underhållet inom Micasa Fastigheter godkänns.

§12 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande försäljning av kv. Ceremonien 6 (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen beslutar att godkänna tecknat köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Ceremonien 5 till Seniorgården AB

2. Styrelsen beslutar att ärendet ska anses omedelbart justerat.

§13 Förslag till genomförandebeslut för ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att upphandla ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1 till vård- och omsorgsboende. Upphandlingen ska rymmas inom redovisad ekonomisk ram och ska senare anmälas i styrelsen.

§14 Tertialrapport 1/2013 (Utsänt)

§15 Svar på skrivelse till bolagsstyrelsen från MP, S och V angående att Micasa Fastigheter ska undersöka möjligheten att hyra ut tomma lokaler i befintligt skick (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Bolagets svar på skrivelse från Martin Michel, Adam Maquard, Ulf Holmlund och Maria-Elena Gonzales godkänns.

§16 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

· Material från workshop ”Att lära känna våra kunder” delades ut.

· Aktuell information om utfallet kring inspirationsmiljön delades ut.

· Information om markanvisningar.

· Information om aktuella fastighetsfrågor.

· Finansiell månadsrapport delades ut.

· Årskrönika 2012 delades ut

· Kokboken ”Mästerkockens seniormat” delades ut.

· Ny sida till ärende 6 sidan 11 delades ut.

VD avslutade med att tacka styrelsen för ett gott samarbete under åren och önskade nya VD och styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet med Micasa Fastigheter.

§17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§18 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet med att tacka styrelsen och Micasa Fastigheters medarbetare för gott samarbete och önskade alla en skön sommar.

Avtackning av Anders Nordstrand äger rum i tisdagen den 18 juni, kl 16.00 i Micasa Fastigheters lokaler. Inbjudan från Joakim Larsson har gått ut i särskild ordning.