Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema : Stadsutveckling, representanter från stadsbyggnadskontoret berättar om aktuella planer.

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Inkomna medborgarförslag

4 Återinför dryckesfontäner i staden

Svar på skrivelser

5 Piazza Odenplan - svar på skrivelse från Olov Lindquist (L)

Dnr 2018/232-1.2.3.
En skrivelse om Piazza Odenplan har kommit in till Norrmalms stadsdelsnämnd. I skrivelsen efterfrågas mer aktivitet på Odenplan och att den del av Upplandsgatan som skär mellan Odenplan och Gustav Vasa Kyrka bör stängas av för trafik.

Enligt förvaltningen är Odenplan en betydelsefull knutpunkt och mötesplats och förvaltningen lägger också stor vikt vid
att torget är så grönt och attraktivt som möjligt. Enligt trafik-kontoret finns det en tanke med att torget är öppet och inte övermöblerat. Det möjliggör tillfälliga evenemang och upplåtelser samtidigt som torget måste kunna ta hand om
stora flöden av människor.

Biltrafik är inte tillåten på aktuell del av Upplandsgatan och
i tidigare utredningar har det framkommit att det skulle innebära stora negativa konsekvenser för kollektivtrafikresenärer, cyklister och transporter om gatan stängdes av även för dem. Förvaltningen kan inte bedöma om förutsättningarna har förändrats, men anser att stadsdelsnämnden ska besluta att ärendet skickas för kännedom till trafiknämnden i Stockholm stad och trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Beslutsärenden

6 Upphandling av utryckning vid trygghetslarm och hemtjänstinsatser nattetid

Dnr 2018/235-2.2.2.
Nuvarande avtal om utryckning vid trygghetslarm och planerade hemtjänstinsatser nattetid löper ut den 31 mars 2019 och är inte möjligt att förlänga. Förvaltningen ser ingen praktisk möjlighet att driva denna verksamhet i egen regi och föreslår därför att utförare av insatserna åter ska upphandlas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6:b Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/3-1.1.

Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegationsordningen. Ändringar och kompletteringar av delegationsbestämmelserna beror i allmänhet på ändringar i lagstiftningen, beslut fattade av kommunfullmäktige eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen som kan påverka beslutsbefogenheterna.

Förvaltningen föreslår att nämnden ändrar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Svar på remisser

7 Svar på revisionskontorets årsrapport 201

Dnr 2018/2018/160-1.4.
Revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2017.

Sammantaget bedöms att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhetsmässiga resultat bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Förvaltningen delar revisorernas sammanfattade bedömningar
och kommenterar i svaret några av kontorets synpunkter och rekommendationer.

8 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/255-1.5.1.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012 att äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna ska ta
fram och kontinuerligt revidera underlag till överenskommelser som därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter. Då en kommun inte kan skriva avtal med sin egenregi-verksamhet benämns överenskommelsen som uppdragsbeskrivning.

Uppdragsbeskrivningen syftar till att alla utförare ska ha samma uppdrag oavsett driftsform. Vissa lokala kompletteringar kan förekomma. Det är viktigt att alla utförare har en tydlig beställning för verksamheternas uppdrag. Uppföljningen kan därmed ske på samma sätt hos alla utförare vilket underlättar jämförelser.

Förvaltningen ställer sig överlag positiv till en uppdrags-beskrivning som tydliggör uppdraget för verksamheter som drivs i egen regi. Det underlättar vid uppföljning och är ett stöd för biståndshandläggarna då de vet vilka delar som ingår i hemtjänstens uppdrag. Vidare kan det utgöra ett bra underlag vid rekrytering inom hemtjänsten då uppdraget beskrivs tydligt.

9 Fossilbränslefri organisation 2030 - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/279-1.5.1.
Utsändes senare

10 Serveringstillstånd för restaurang Westman - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/288-1.5.2.
Restaurang Westman´s AB med serveringsstället Restaurang Westman som ligger i Westmanska Palatset på Holländargatan 17 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd och utökad serveringstid till allmänheten, i restaurangen, måndag till söndag 11.00 - 03.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag 11.00 - 03.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

10:b Serveringstillstånd för restaurang Mama Delicious Roasts - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/324-1.5.2.

Arrosto Sthlm AB med serveringsstället Mama Delicious Roasts på Kungsgatan 18 har ansökt om stadigvarande serverings-tillstånd och utökad serveringstid till allmänheten, i restaurangen, måndag till söndag kl. 11:00 - 02:00 samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11:00 - 01:00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Beslut fattade enligt delegation

15 Inkomna och upprättade handlingar

16 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

19:b Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

20 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Återinför dryckesfontäner i staden Dnr 2018/272-1.2.4.

§5 Piazza Odenplan ­ svar på skrivelse från Olov Lindquist (L) Dnr 2018/232-1.2.3.

§6 Upphandling av utryckning vid trygghetslarm och hemtjänstinsatser nattetid Dnr 2018/235-2.2.2.

§6:B Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2018/-3-1.1.

§7 Svar på revisionskontorets årsrapport 2017 Dnr 2018/160-1.4.

§8 Uppdragsbeskrivning för stadsdels-nämndernas hemtjänst i ordinärt boende ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/255-1.5.1.

§9 Fossilbränslefri organisation 2030 - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/279-1.5.1.

§10 Serveringstillstånd för restaurang Westman - svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/288-1.5.2.

§10:B Serveringstillstånd för restaurang Mama Delicious Roasts - svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/324-1.5.2.

§11 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för 2018 Dnr 2018/157-1.2.1.

§12 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

§14 Beslut fattade enligt delegation

§15 Inkomna och upprättade handlingar

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

§18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§19:B Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§20 Protokoll från sociala delegationen