Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00 - 18:30. Därefter följer information om förslag Läs mer... till ny parkplan av landskapsarkitekt Fredrik Ekroth.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 2018-240-1.2.5. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

6 Stärkt besöksnäring och förbättrat mottagande av kryssnings- och färjeturister

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M)
Dnr 2018-285-1.1.

7 Förskolornas läge och framtid

Svar på skrivelse från Mats Hasselgren (L)
Dnr 2018-225-1.1.

Remissärenden

10 Serveringstillstånd till Panini Aktiebolag

Dnr 2018-206-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Serveringstillstånd till Carpenter Hill AB

Dnr 2018-210-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

13 Ändring av detaljplan för del av fastigheten 1:40 invid kvarteret Roslagsbanan

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2018-238-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

14 Projektera och bygg för god avfallshantering

Revidering av stadens riktlinjer
Dnr 2018-167-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av medarbetarenkät Östermalms stadsdelsförvaltning

17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll 2018-05-02 (Senare utsändning)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från rådet för närlingsfrågor

20 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

21 Anmälan av promemoria 2018-05-24 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

22 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

24 Förfrågningsunderlag upphandling av måltidstjänster till särskilda boenden

Dnr 2018-190-2.2.2. (Omedelbar justering)

25 Tilldelande av varning enligt 20 a § tobakslagen

Dnr 2018-105-1.3.1. (Omedelbar justering)

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

28 Information om inkommen utredning 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

29 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för år 2018 - socialtjänst

31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för år 2018 - äldreomsorg

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-03-15 och 2018-04-12

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

§6 Stärkt besöksnäring och förbättrat mottagande av kryssnings- och färjeturister

§7 Förskolornas läge och framtid

§10 Serveringstillstånd till Panini Aktiebolag

§11 Serveringstillstånd till Carpenter Hill AB

§12 Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

§13 Ändring av detaljplan för del av fastigheten 1:40 invid kvarteret Roslagsbanan

§14 Projektera och bygg för god avfallshantering

§16 Anmälan av medarbetarenkät Östermalms stadsdelsförvaltning

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Protokoll från rådet för närlingsfrågor

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§21 Anmälan av promemoria 2018-05-24 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

§22 Information från stadsdelsdirektören

§24 Förfrågningsunderlag upphandling av måltidstjänster till särskilda boenden

§25 Tilldelande av varning enligt 20 a § tobakslagen (1993:581)

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§28 Information om inkommen utredning 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§29 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

§30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för år 2018 - socialtjänst

§31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för år 2018 - äldreomsorg

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll