Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00 - ca 18:30. Därefter följer information om
"S Läs mer...tockholmsenkäten" av Jamila Lodhi och Josef Elveskog, förvaltningens ungdomsmottagning.


Välkommen!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering,
anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning

Beslutsärende, Medborgarförslag

2 Synliggörande att personer som använder ledar-eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Svar på medborgarförslag
Dnr 2018-653-1.2.4.

4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2019

Dnr 2018-712-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10

7 Vinterplan för Östermalms parker

Dnr 2018-641-3.2. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Serveringstillstånd till Ginette AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-708-1.5.2. (Omedelbar justering)

8:a Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2018-494-1.5.1.

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport oktober 2018

Dnr 2018-127-1.2.1. (Senare utsändning)

10 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

11 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

12 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

13 Anmälan av promemoria 2018-11-22 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

14 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

19 Information om inkommen rapport 24 b § LSS (lex Sarah)- enskild regi

20 Information om inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

22 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - äldreomsorg

23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - socialtjänst

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (55 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Synliggörande att personer som använder ledar-eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§4 Balanslista över inkomna medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd

§6 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10

§7 Vinterplan för Östermalms parker

§8 Serveringstillstånd till Ginette AB

§8:a Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§10 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§11 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§13 Anmälan av promemoria 2018-11-22 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

§14 Information av stadsdelsdirektören

§16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§19 Information om inkommen rapport 24 b § LSS (lex Sarah)- enskild regi

§20 Information om inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

§22 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - äldreomsorg

§23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - socialtjänst

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll