Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-08-23

Sammanträde 2016-08-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (244 kb)

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:A Justerat protokoll 2016-06-07

5:B Justerat protokoll 2016-06-07, allmänna ärenden

6:A Funktionshinderrådets protokoll 2016-06-09

6:C God mans- och förvaltarföreningen, Stockholm län,

6:D Dom från förvaltningsrätten

9:A Länsstyrelsens rapport från inspektion den 13, 14 och

16 oktober 2015. Återrapportering

9:B Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Remiss

från kommunstyrelsen Omedelbar justering

9:C Skyldigheten att polisanmäla vid misstanke om för- skingring. Remiss från kommunstyrelsen

9:D Ansvarsöverföring för ensamkommande barn. Remiss från

9:E Svar på skrivelse från Stockholms Läns God Mans- och

9:F Internationell strategi för Stockholms stad. Remiss från

9:G Förstudie för digitalisering av överförmyndarförvalt- ningens verksamhet

9:H Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

9:I Planering av omorganisation och rekrytering av enhets- chefer

10 Domar, beslut, rapporter

11 Tillståndsärenden

12 Ställföreträdare - anmälan om behov

13 Byte av ställföreträdare

14 Vitesföreläggande

15 Övriga individärenden

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (3) 2016-08-12 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 23 AUGUSTI 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§5:A Justerat protokoll 2016-06-07

§5:B Justerat protokoll 2016-06-07, allmänna ärenden

§6:A Funktionshinderrådets protokoll 2016-06-09

§6:C God mans- och förvaltarföreningen, Stockholm län,

§6:D Dom från förvaltningsrätten

§8:A Månadsrapport juli 2016

§9:A Länsstyrelsens rapport från inspektion den 13, 14 och

§9:B Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Remiss

§9:C Skyldigheten att polisanmäla vid misstanke om för- skingring. Remiss från kommunstyrelsen

§9:D Ansvarsöverföring för ensamkommande barn. Remiss från

§9:E Svar på skrivelse från Stockholms Läns God Mans- och

§9:F Internationell strategi för Stockholms stad. Remiss från

§9:G Förstudie för digitalisering av överförmyndarförvalt- ningens verksamhet

§9:H Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

§9:I Planering av omorganisation och rekrytering av enhets- chefer

§10 Domar, beslut, rapporter

§11 Tillståndsärenden sekretessbelagda ärenden

§12 Ställföreträdare - anmälan om behov sekretessbelagda ärenden

§13 Byte av ställföreträdare sekretessbelagda ärenden

§14 Vitesföreläggande sekretessbelagda ärenden

§15 Övriga individärenden sekretessbelagda ärenden