Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-09-16

Sammanträde 2016-09-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (280 kb)

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:A Justerat protokoll 2016-08-23

5:B Justerat protokoll 2016-08-23, allmänna ärenden

6:A Funktionshinderrådets protokoll 2016-08-18

6:B Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-01-26, 2016-03-15,

2016-04-12, 2016-05-09, 2016-08-29

6:C Tillsynsärende från länsstyrelsen

8:A Tertialrapport 2 2016

9:A Hantering av allmänna handlingar hos överförmyndar- förvaltningen - svar på föreläggande från stadsarkivet

10 Domar, beslut, rapporter

11 Tillståndsärenden

12 Ställföreträdare - anmälan om behov

13 Byte av ställföreträdare

14 Vitesföreläggande

15 Övriga individärenden

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-09-08 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE FREDAG DEN 16 SEPTEMBER 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§5:A Justerat protokoll 2016-08-23

§5:B Justerat protokoll 2016-08-23, allmänna ärenden

§6:A Funktionshinderrådets protokoll 2016-08-18

§6:B Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-01-26, 2016-03-15,

§6:C Tillsynsärende från länsstyrelsen

§9:A Hantering av allmänna handlingar hos överförmyndar- förvaltningen - svar på föreläggande från stadsarkivet

§10 Domar, beslut, rapporter

§11 Tillståndsärenden sekretessbelagda ärenden

§12 Ställföreträdare - anmälan om behov sekretessbelagda ärenden

§13 Byte av ställföreträdare sekretessbelagda ärenden

§14 Vitesföreläggande sekretessbelagda ärenden

§15 Övriga individärenden sekretessbelagda ärenden