Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-05-09

Sammanträde 2017-05-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Tertialrapport 1 2017

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Funktionshinderrådets protokoll 2017 -03-23

9 Funktionshinderrådets protokoll 2017-04-13

10 Begäran om översyn av reglerna om

överförmyndare, gode män och förvaltare Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting till justitiedepartementet Skrivelse från Stockholms stads överförmyndarnämnd till justitiedepartementet Dnr 1.1-104/2017

11 Delegationsbeslut

§1 Punkt 1

Val av justerare samt tid för justering

§2 Punkt 2

§4 Punkt 4

Anmälan av tidigare protokoll
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Punkt 5

§6 Punkt 6

§7 Punkt 7

Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare. Skrivelse från Stockholms stads överförmyndarnämnd till justitiedepartementet

§8 Punkt 8

§9 Punkt 9

Funktionshinderrådets protokoll 2017-03-23
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Punkt 10

Funktionshinderrådets protokoll 2017-04-13

§11 Punkt 11

Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare. Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting till justitiedepartementet

§12 Punkt 12

§13 Punkt 13

Ansökan om uttag från konto med överförmyndarspärr. Sekretess

§14 Punkt 14

§15 Punkt 15

Anmälan om behov av anordnande av ställföreträdarskap. Sekretess

§16 Punkt 16

Anmälan om behov av anordnande av ställföreträdarskap. Sekretess

§17 Punkt 17

Anmälan om behov av anordnande av ställföreträdarskap. Sekretess

§18 Punkt 18

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§19 Punkt 19

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§20 Punkt 20

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§21 Punkt 21

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§22 Punkt 22

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§23 Punkt 23

Ansökan om byte av ställföreträdare. Sekretess

§24 Punkt 24