Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (237 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

8 Deltagande i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2017

9 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

11 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

13 Stadsrevisionens årsrapport 2016 för överförmyndarnämnden

Remiss från stadsrevisionen Dnr 1.4-78/2017 (2) ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Funktionshinderrådets protokoll 2017-05-11

15 Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-05-09

16 Delegationsbeslut

SEKRETESS 64 ärenden Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2017-05-24 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 8 JUNI KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

§14 Funktionshinderrådets protokoll 2017-05-11

§15 Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-05-09