Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

4 .2 Justerat protokoll 2017-03-22 allmänna ärenden

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport 2018

Dnr 1.2.2-63/2018 ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 . Funktionshindersrådets protokoll 2018-03-22

8 . Förvaltningsgruppsprotokoll 201-03-13

10 . Övriga frågor

10 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

2018 -04-12

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 26 april kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Duarte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 Val av justerare samt tid för justering Nämnden uppdrar åt Mariana Moreira Duarte (MP) och Berthold Gustavsson (M) att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns.

§3 Närvarorätt Inga ytterligare personer närvarade vid dagens sammanträde.

§4 Anmälan av tidigare protokoll Justerat protokoll från 2018-03-22 och justerat protokoll från 2018-03-22 allmänna ärenden anmäldes.

§5 Förvaltningsinformation

§6 Månadsrapport mars 2018 Dnr 1.2.2-63/2018

§7 Funktionshindersrådets protokoll 2018-03-22 Dnr 1.1.2-56/2018

§8 Justerarnas signatur:

§9 Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut anmäldes.

§10 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes

§11 Byte av ställföreträdare Sekretess

§12 Ansökan om byte av ställföreträdare Sekretess

§13 Justerarnas signatur:

§14 Ansökan om byte av ställföreträdare Sekretess

§15 Ansökan om byte av ställföreträdare Sekretess

§16 Ansökan om uttag från konto med överförmyndarspärr Sekretess

§17 Ansökan om att få driva näring Sekretess

§18 Vitesföreläggande Sekretess

§19 Anmälan om behov av anordnande av ställföreträdarskap Sekretess

§20 Justerarnas signatur: