Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-02-08

Sammanträde 2011-02-08

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 5/2010

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till sammanträdestider 2011

6 Budget och ägardirektiv 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB

7 Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

10 Upphandlings- och marknadsläget

12 Anmälan av nomineringar till utbildningsnämndens och SISAB:s handikappråd

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (90 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Lars-Åke Henriksson att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2010

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2010.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Förslag till sammanträdestider 2011

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2011. Styrelsemötena i maj, september och november är preliminära i avvaktan på att tiderna bekräftas av den nya styrelsen.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider år 2010:

Tisdag 1 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)

Tisdag 24 maj klockan 16.30

Tisdag 27 september klockan 16.30

Tisdag 22 november klockan 16.30.

§5 Preliminärt bokslut för 2010

VD-kommentarer samt resultatrapport med utfall och jämförelse med budget, prognos 2 samt rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS, redovisades.

Underlag: Ärende 5, VD-kommentar, resultatrapport, budgetjämförelse, ILS.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport samt kommentarer avseende bokslut 2010.

att godkänna föreliggande rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS.

§6 Budget och ägardirektiv 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg en redovisning avseende budget och ägardirektiv 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Underlag: Ärende 6, Budget och ägardirektiv 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§7 Översyn av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

Förelåg redovisning om arbetsordningen för SISAB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med flera samt rapportering om bolagets ekonomiska situation med mera.

Underlag: Ärende 7, Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna arbetsordning och VD-instruktion för SISAB med undantag för underbilagan rörande turordning för inträde. Denna bilaga revideras och fastställs av kommunfullmäktige.

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, Revidering av STAN-programmet, Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet – egenregianbud samt sekretess och diarieföring.

Underlag: Ärende 8, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, Revidering av STAN-programmet, Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet – egenregianbud samt sekretess och diarieföring.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

Rapporter

§9 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 1,31 %.

Underlag: Ärende 9, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§10 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 10.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§11 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 11, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Anmälan av nomineringar till utbildningsnämndens och SISAB:s handikappråd

Förelåg en anmälan av nomineringar från Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad, HSO, till utbildningsnämndens och SISAB:s handikappråd för perioden 2011 – 2014.

Underlag: Ärende 12, HSO:s nomineringar till utbildningsnämndens och SISAB:s handikappråd för perioden 2011 – 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten. Styrelsen framförde önskemål om ytterligare rapportering.

§13 Muntliga rapporter

VD rapporterade om fyra större aktiviteter där företagsledningen återkommer med redovisning till styrelsen:

· En kapacitetsutredning av stadens skollokaler där en första delrapport skall föreligga i slutet av februari

· I enlighet med stadens budget skall skolramavtalet ses över. Detta arbete har precis påbörjats

· Fortumavtalet är föremål för omförhandling

· De auktoriserade och förtroendevalda revisorernas rapporter redovisas på styrelsemötet den 1 mars. VD rapporterade att det ser bra ut.

§14 Övriga frågor

Föreslogs att överlämningen till den nya styrelsen sker vid en gemensam middag i anslutning till styrelsemötet den 24 maj.

Mötet avslutades 17.45