Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-03-01

Sammanträde 2011-03-01

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 1/2011

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014

7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2010

10 Upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Lars-Åke Henriksson att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2011

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 01/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Årsredovisning för 2010

Årsredovisning inklusive granskningsrapport och granskningspromemoria för år 2010 redovisades och kommenterades.

De auktoriserade revisorerna prioriterar kontrollen av bolagets ekonomiska processer för att säkra att framtagen årsredovisning ger en rättvisande bild.

Internrevisorerna Barbro Ernemo och Stefan Rydberg informerade om lekmannarevisorernas uppgifter enligt lagar och förordningar samt om revisionskontorets roll att genomföra allmän (basgranskning) och särskild granskning utöver den lagstadgade revisionen. Årets revisionsarbete i SISAB kommenterades utifrån den granskningspromemoria som tagits fram till bokslut 2010.

Det konstateras att SISAB:s angivna mål och åtaganden för uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål bedöms i huvudsak ha uppfyllts under året.

Underlag: Ärende 4, årsredovisning för 2010, Revisionskontorets granskningsrapport och granskningspromemoria.

Styrelsen beslöt

att godkänna att föreliggande årsredovisning för år 2010 föreläggs årsstämman

att godkänna anmälan av granskningsrapport och granskningspromemorian samt rapport över revision av årsbokslut för vidare befordran till årsstämman.

§5 Förslag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014

Förelåg en redovisning rörande förslag till budget för år 2012 samt förslag till inriktning för åren 2013 och 2014.

Underlag: Ärende 5, förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt förslag till budget för år 2012 och inriktning för åren 2013 och 2014.

§6 Internkontroll för SISAB

Förelåg en redovisning rörande interkontrollarbetet på SISAB för år 2010.

Underlag: Ärende 6.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt interkontrollarbetet för år 2010.

§7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2010

Förelåg redovisning rörande resultatet av SISAB:s miljöarbete för år 2010.

Underlag: Ärende 7, Redovisning av Miljöprogram 2010.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med miljöprogrammet för år 2010.

§8 Uppföljning av balanserade styrkort, BSK, för år 2010

Förelåg en redovisning rörande SISAB:s arbete med BSK (balanserade styrkort). BSK arbetar med perspektiven medarbetare, kund, process samt ekonomi.

Underlag: Ärende 8. Uppföljning av BSK för år 2010.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med BSK för år 2010.

Rapporter

§9 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 1,32 %.

Underlag: Ärende 9, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§10 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 10.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§11 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 11, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Muntliga rapporter

Inga muntliga rapporter förelåg.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Mötet avslutades 17.55