Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB:s huvudkontor Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 2/2011

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Entledigande av verkställande direktör samt utseende av ny verkställande direktör

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare.

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2011.

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 02/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan.

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Entledigande av verkställande direktör samt tillsättning av verkställande direktör.

Förelåg en redovisning rörande direktörsfrågan.

Underlag: Ärende 4, MBL-protokoll.

Styrelsen beslöt

att entlediga Johan Castwall som verkställande direktör från och med den 15 april 2011,

att utse Åsa Öttenius till verkställande direktör från och med den 15 april 2011,

att uppdra åt ordföranden att träffa överenskommelse om anställningsvillkoren för Åsa Öttenius,

att beslutet fattades med omedelbar justering.

Mötet avslutades 17.00