Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-05-24

Sammanträde 2011-05-24

Datum
Klockan
16.30
Plats
Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Djurgården

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 3/2011

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2011

6 Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB

7 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 april 2011, nybyggnad av Mariehällsskolan.

8 Lämnande av fastprisoffert daterad den 2 november 2009, om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39.

9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 februari 2010, Hammarbyskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation.

10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 oktober 2010, Hästhagsskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation.

11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 maj 2010, Engelbrektskolan, ombyggnad och verksamhetsanpassning.

12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 oktober 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken.

13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 december 2008, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö.

14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 17 juni 2010, ombyggnad av hus B i Bandhagens skola.

15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 december 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet.

Rapporter

16 Uthyrningsläget (bifogas)

17 Upphandlings- och marknadsläget (bifogas)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 03/2011

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 03/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag att till styrelsens sekreterare utse den sittande sekreteraren Peter Eklund.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Peter Eklund.

§5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2011

Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 1, årsprognos 1 med jämförelse budget.

Underlag: Ärende 5, VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 1 år 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport samt kommentarer avseende tertial 1 och prognos 1 för år 2011.

§6 Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB

Förelåg en redovisning rörande reviderad arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.

Underlag: Ärende 6, Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt föreliggande arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.

§7 Lämnande av ny fastprisoffert daterad den 18 april 2011, nybyggnad av Mariehällsskolan

Förelåg redovisning rörande ny offert avseende nybyggnad av Mariehällsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 222 464 tkr.

Underlag: Ärende 7, Ny offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§8 Lämnande av fastprisoffert daterad den 2 november 2009, om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39

Förelåg redovisning rörande offererad om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39 med en hyresgenererande projektkostnad om 20 285 tkr.

Underlag: Ärende 8, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 februari 2010, Hammarbyskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation

Förelåg redovisning rörande Hammarbyskolan, offererade tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation med en hyresgenererande projektkostnad om 23 753 tkr.

Underlag: Ärende 9, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 oktober 2010, Hästhagsskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation

Förelåg redovisning rörande Hästhagsskolan, offererad ombyggnad och verksamhetsanpassning med en hyresgenererande projektkostnad om 16 484 tkr.

Underlag: Ärende 10, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 maj 2010, Engelbrektskolan, ombyggnad och verksamhetsanpassning

Förelåg redovisning rörande Engelbrektskolan, offererade tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation med en hyresgenererande projektkostnad om 106 053 tkr.

Underlag: Ärende 11, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 oktober 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken

Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken med en hyresgenererande projektkostnad om 34 285 tkr.

Underlag: Ärende 12, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.

§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 december 2008, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö

Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö med en hyresgenererande projektkostnad om 14 250 tkr.

Underlag: Ärende 13, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Farsta stadsdelsförvaltning.

§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 17 juni 2010, ombyggnad av hus B i Bandhagens skola

Förelåg redovisning rörande ombyggnad av hus B i Bandhagens skola med en hyresgenererande projektkostnad om 15 025 tkr.

Underlag: Ärende 14, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§15 a Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 december 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet

Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet med en hyresgenererande projektkostnad om 29 475 tkr.

Underlag: Ärende 15, Offert.

Styrelsen beslöt

att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Farsta stadsdelsförvaltning.

§15 b Styrelseredovisning och -beslut rörande fastprisofferter

VD informerade muntligt om redovisningen av fastprisofferter till styrelsen samt att tre offerter av äldre datum kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt

att med anledning av ärendena §§8 – 15 uppdra åt VD att se över bolagets rutiner avseende formalia visavi beslutsordningen rörande fastprisofferterna samt återkomma till nästa styrelsemöte (27 september) med en redovisning i sammanhanget.

Rapporter

§16 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 1,32 %.

Underlag: Ärende 16 Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§17 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 17.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§18 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 18, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§19 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande slutredovisat projekt vid Farsta gymnasium, köksombyggnad med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 19, Slutredovisning rörande projektet vid Farsta gymnasium, köksombyggnad. Sammanställning hittills slutredovisade projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna

§20 Muntliga rapporter

VD rapporterade om anlagd brand den 15 maj i Bergholmsskolan i den del som är överförd till exploateringskontoret och skall rivas för bostadsexploatering.

VD informerade om anlagd brand natten mellan 23-24 maj i Hägerstenshamnens skola. Dock uppstod endast smärre skador då brandkåren snabbt var på plats.

Företagsledningen ser med oro på den ökande trenden med skadegörelse och incidenter. SISAB:s skadeförebyggande arbete kommer att redovisas för styrelsen vid nästa möte.

VD rapporterade att vid nästa styrelsemöte kommer ett fastighetsförvärv från Micasa AB att föreläggas styrelsen för beslut. Förvärvet föreslås genomföras per 1 oktober och avser en vårdbyggnad om 434 kvm som konverteras till förskoleverksamhet med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd som huvudman.

§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Mötet avslutades 18.10