Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-09-27

Sammanträde 2011-09-27

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare.

2 Anmälan av justering av protokoll 4/2011.

3 Godkännande av föredragningslistan.

4 Tertialbokslut 2 och prognos 2 för år 2011, inklusive lägesrapport investeringar och beställningar från staden.

5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.

6 Förslag till ny organisation för byggvarubedömningen (BVB).

8 Förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa.

9 Översyn av bolagets rutiner rörande ordningen för avlämning av offerter och slutredovisning av projekt.

10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 februari 2010, ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan.

11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 31 maj 2009, Sköndalsskolan, ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation.

12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 12 oktober 2009, Kämpingeskolan, ombyggnad ventilation.

13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 14 oktober 2009, Kansliskrivaren 7, nybyggnad av förskola.

14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 januari 2009, till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7.

15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 juni 2009, Kärrtorps gymnasium, hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder.

16 Lämnande av projektredovisning daterad den 31 mars 2010, Slättgårdsskolan, nybyggnad av gymnastikbyggnad.

17 Lämnande av projektredovisning daterad den 27 oktober 2010, Lugnets skola, nybyggnad.

18 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 januari 2011, rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg.

19 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 juni 2011, Mariehällsskolan, "En skola mitt i byn".

21 Upphandlings- och marknadsläget.

24 Rapport om arbetet med nytt Skolramavtal

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 04/2011

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 04/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista med tillägg för rapport rörande konstnärlig utsmyckning, § 27.

Styrelsen uppdrog åt VD att utforma ett program för studiebesök i anslutning till styrelsemötet den 22 november.

§4 Tertialbokslut 2 och prognos 2 för år 2011

Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 2, årsprognos 2, med jämförelse budget.

Underlag: Ärende 4, VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2 år 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna tertialrapport 2 2011 för SISAB

att överlämna tertialrapport 2 2011 för SISAB till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.

Underlag: Ärende 5, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§6 Förslag till ny organisation för byggvarubedömningen (BVB)

Förelåg en redovisning rörande ny organisation för den ekonomiska föreningen byggvarubedömningen (BVB).

Underlag: Ärende 6, BVB 2015 – Ett förslag till ny organisation för Byggvarubedömningen(BVB) – preliminär slutrapport.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att SISAB medverkar i bildandet av

Byggvarubedömningens driftbolag.

§7 S:t Görans gymnasium

Förelåg en redovisning rörande S:t Görans gymnasium, tomträtten Vallgossen 14.

Underlag: Ärende 7.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt besluta att S:t Görans gymnasium utgår som skolfastighet ur

företagets bestånd och uppdra åt VD att återkomma med förslag om lämpliga påtgärder.

§8 Förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa

Förelåg redovisning rörande förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa.

Underlag: Ärende 8, Köpeavtal Svedjaren 3.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att genomföra förvärvet i enlighet med köpeavtalet.

§9 Översyn av bolagets rutiner rörande ordningen för avlämning av offerter och slutredovisningar av projekt

Förelåg en redovisning avseende en översyn av ordningen för bolagets rutiner vid avlämning av offerter och slutredovisningar av projekt.

Underlag: Ärende 9, Rutinbeskrivning offerter och slutredovisningar av projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att rutinerna rörande offerter och slutredovisningar av projekt tillämpas i bolaget.

§10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 februari 2010, ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan

Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 92 605 tkr.

Underlag: Ärende 10, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 31 maj 2009, Sköndalsskolan, ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation

Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation i Sköndalsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 24 175 tkr.

Underlag: Ärende 11, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 12 oktober 2009, Kämpingeskolan, ombyggnad ventilation

Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad av ventilation i Kämpingeskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 9 995 tkr.

Underlag: Ärende 12, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 14 oktober 2009, Kansliskrivaren 7, nybyggnad av förskola

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Kansliskrivaren 13 med en hyresgenererande projektkostnad om 32 117 tkr.

Underlag: Ärende 13, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 januari 2009, till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7

Förelåg redovisning rörande offererad till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7, med en hyresgenererande projektkostnad om 30 022 tkr.

Underlag: Ärende 14, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 juni 2009, Kärrtorps gymnasium, hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder

Förelåg redovisning rörande offererad hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder i Kärrtorps gymnasium med en hyresgenererande projektkostnad om 4 935 tkr.

Underlag: Ärende 15, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§16 Lämnande av projektredovisning daterad den 31 mars 2010, Slättgårdsskolan, nybyggnad av gymnastikbyggnad

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av gymnastikbyggnad vid Slättgårdsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 27 422 tkr.

Underlag: Ärende 16, Projektredovisning, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§17 Lämnande av projektredovisning daterad den 27 oktober 2010, Lugnets skola, nybyggnad

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Lugnets skola med en hyresgenererande projektkostnad om 191 141 tkr.

Underlag: Ärende 17, Projektredovisning, Populärversion.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§18 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 januari 2011, rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg

Förelåg redovisning rörande offererad rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg med hyresgenererande projektkostnader om 24276, 28133 respektive 26 780 tkr.

Underlag: Ärende 18, Projektredovisning, Entreprenadkostnadsredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§19 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 juni 2011, Mariehällsskolan, ”En skola mitt i byn”

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Mariehällsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 228 069 tkr.

Underlag: Ärende 19, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Rapporter

§20 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 1,32 %.

Underlag: Ärende 20 Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§21 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 21.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§22 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 22, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§23 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 23, Slutredovisningar rörande projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola.

Sammanställning hittills slutredovisade projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna slutrapporterna rörande projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola.

§24 Rapport om arbetet med nytt Skolramavtal

Förelåg en redovisning rörande arbetet med ett nytt Skolramavtal.

Underlag: Ärende 24.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten samt gjorde följande uttalande:

”Styrelsen vill understyrka att förslaget till ramavtal förbättrar förutsättningarna för långsiktig

fastighetsförvaltning. Det minskar också de problem som följer av minskad takt i beställningar

av ombyggnader och underhåll. Styrelsen önskar också understryka vikten av att ansvaret för

elanvändningen stannar hos respektive hyresgäst, vilka är de som har störst möjlighet att

påverka elförbrukningen.”

§25 Muntliga rapporter

Ordföranden redovisade VD:s anställningsförmåner, vilka ligger helt i linje med koncernens riktlinjer.

VD informerade om inträffade skador

· Vid explosionen i Sköndal har SISAB:s bevakningsbolag varit aktivt i samband med identifierandet av de misstänkta gärningsmännen. SISAB har dessutom fått mycket positiv feedback på de åtgärder företaget vidtog direkt efter händelsen.

· Totalskada på förskola Långsjövägen 33 i Älvsjö då en inomhussoffa i barnvagnsförråd antändes.

· En större skada undveks genom snabbt ingripande från bolagets bevakningsbolag vid anlagd brand i Vinstaskolan.

VD rapporterade att Fryshuset och SISAB, med insyn av staden, omtecknat hyresavtalen och att hyrorna nu erläggs i laga ordning.

VD informerade att förlikning uppnåtts i tvisten med Andersson & Co.

VD rapporterade att en ombyggnad i etapper pågår i Sköndalsskolan. Inom ramen för ombyggnaden pågår ett energiutvecklingsprojekt. VD återkommer med information om detta.

§26 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§27 Rapport om konstnärlig utsmyckning

Som svar på fråga från styrelsesuppleanten Lars Nordenskjöld (c) förelåg en redovisning rörande konstnärlig utsmyckning. Redovisningen utdelades vid mötet.

Underlag: Utdelat ärende.

Styrelsen beslöt

att bordlägga rapporten till nästa styrelsemöte den 22 november.

Mötet avslutades 18.35