Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-11-22

Sammanträde 2011-11-22

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 5/2011

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till sammanträdestider 2012

7 Förslag till internkontrollplan för SISAB

8 Förslag till reviderad finanspolicy

11 Försäljning av S:t Görans gymnasium

12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 7 oktober 2011, Högalidsskolan, hus A, B och C ombyggnad/verksamhetsanpassning

13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 augusti 2011, Temmelburken 2, nybyggnad av förskola

14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 mars 2011, om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan

14 B Lämnande av budgetprisoffert/projektredovisning daterad den 26 oktober 2011, nybyggnad av förskola på Långsjövägen 33-35

16 Upphandlings- och marknadsläget

20 SISAB:s balanserade styrkort för år 2012

21 Rapport SISAB:s skadeförebyggande arbete.

22 Konstnärlig utsmyckning

Bilagor till protokoll
,.pdf (88 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2011

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Förslag till budget och verksamhetsplan 2012

Förelåg en redovisning rörande förslag till budget och verksamhetsplan samt SISAB:s åtagande, mål och aktiviteter för stadens övergripande inriktningsmål (ILS) för år 2012.

Underlag: Ärende 4, förslag till budget och verksamhetsplan, VD-kommentarer, SISAB:s åtagande, mål och aktiviteter för stadens övergripande inriktningsmål (ILS).

Styrelsen beslöt

att godkänna budget och verksamhetsplan för 2012 för SISAB

att överlämna budget och verksamhetsplan för 2012 för SISAB till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§5 Underlag: Ärende 5.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för år 2012:

Tisdag 7 februari klockan 16.30

Onsdag 7 mars klockan 16.30

Företagsledningen återkommer med förslag till sammanträdestider för styrelsens möten i maj,

oktober och november när Stockholms Stadshus AB:s aktivitets- och tidplan för 2012 har

fastslagits.

§6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.

Underlag: Ärende 6, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§7 Förslag till internkontrollplan för SISAB

Förelåg redovisning rörande internkontrollplan för SISAB. Planen bygger på en riskanalys av bolagets omvärlds-, process- och beslutsrisker.

Underlag: Ärende 7, internkontrollplan för 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och förslag till internkontrollplan för 2012.

§8 Förslag till reviderad finanspolicy

Förelåg redovisning rörande en reviderad finanspolicy från Stadshus AB.

Underlag: Ärende 8, Finanspolicy.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt, under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2011, för SISAB:s del fastställa den reviderade finanspolicyn.

§9 Översyn av policies, strategier och riktlinjer

En översyn av SISAB:s policies, strategier och riktlinjer redovisades.

Underlag: Ärende 9, SISAB:s policies, strategier och riktlinjer.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande policies, strategier och riktlinjer.

§10 Miljöprogram 2012-2014

Förelåg en redovisning rörande Miljöprogram 2012-14 samt en miljöredovisning första halvåret 2011.

Underlag: Ärende 10, Miljöprogram 2012-2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna halvårsredovisningen samt fastställa Miljöprogram 2012-2014 med ett förtydligande om vad som avses med delmålet om godkänd ventilationskontroll.

§11 Försäljning av S:t Görans gymnasium

Förelåg redovisning rörande försäljning av S:t Görans gymnasium.

Underlag: Ärende 11, Förslag till köpeavtal, Muntlig redovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att genomföra försäljningen i enlighet med vid sammanträdet redovisat förslag till köpeavtal.

§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 augusti 2011, Högalidsskolan, hus A, B och C ombyggnad/verksamhetsanpassning

Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad/verksamhetsanpassning av hus A, B och C i Högalidsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 95 942 tkr.

Underlag: Ärende 12, Offert, Populärbeskrivning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 7 oktober 2011, Temmelburken 2, nybyggnad av förskola

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken 2 med en hyresgenererande projektkostnad om 36 854 tkr.

Underlag: Ärende 13, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.

§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 mars 2011, om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan

Förelåg redovisning rörande offererad om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan med två alternativ för ny gymnastikbyggnad med en hyresgenererande projektkostnad om 142694 respektive 143 073 tkr. Därutöver uppgår SISAB:s underhållsarbeten till 22721 tkr.

Underlag: Ärende 14, Offert, entreprenadkostnadssammanställning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§14 B Lämnande av budgetoffert/projektredovisning daterad den 26 oktober 2011, nybyggnad av förskola på Långsjövägen 33-35

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Gäddan 1, Långsjövägen 33-35, med en hyresgenererande projektkostnad om 35 000 tkr.

Underlag: Ärende 14 B, Budgetoffert/projektredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Rapporter

§15 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till

1,26 %. I enlighet med vid sammanträdet utdelad reviderad bilaga uppgår kostnaderna för bolagets vakanser till 7643494 kronor per år, varav 6850000 kronor utgörs av S:t Görans gymnasium.

Underlag: Ärende 15, Reviderad vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§16 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 16.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§17 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 17, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§18 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Förskola Nockebyvägen 20, S:t Eriks gymnasium ombyggnad för florister och skräddare, S:t Eriks gymnasium verksamhetsanpassning för mediautbildningen med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 18, Slutredovisningar rörande projekten Förskola Nockebyvägen 20, S:t Eriks gymnasium ombyggnad för florister och skräddare, S:t Eriks gymnasium verksamhetsanpassning för mediautbildningen.

Sammanställning hittills slutredovisade projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§19 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport över arbetet med balanslista för projekt samt status rörande de för närvarande 15 största pågående projekten.

Underlag: Ärende 19, Status de största pågående projekten.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§20 SISAB:s balanserade styrkort för år 2012

Förelåg rapport rörande SISAB:s balanserade styrkort för år 2012.

Underlag: Ärende 20, BSK för 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§21 Rapport SISAB:s skadeförebyggande arbete

Förelåg rapport rörande SISAB:s skadeförebyggande arbete.

Underlag: Ärende 21.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§22 Konstnärlig utsmyckning

Förelåg redovisning rörande konstnärlig utsmyckning i samband med projekt.

Underlag: Ärende 22.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen.

§23 Muntliga rapporter

VD informerade om att en översyn av bolagets organisation pågår och bedöms vara MBL-förhandlad med mera till årsskiftet. Redan nu är det klart att en befattning som personalchef kommer att inrättas och rekryteras.


Rekryteringar mot bakgrund av vakanser och ökade uppdrag för bolaget kommer att starta när den nya organisationen är fastställd.

§24 Övriga frågor

VD informerade att inbjudan till styrelsens julbord onsdagen den 14 december klockan 17.00 på Djurgårdsbrunn sänts ut.

Mötet avslutades 18.15