Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 6/2011

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till sammanträdestider 2012

6 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB

7 Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 28 december 2011, Hallen 1, nybyggnad av förskola

10 Lämnande av projektredovisning daterad den 19 januari 2012, kv Tvätterskan, nybyggnad av förskola

12 Upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 06/2011

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 06/2011.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Förslag till sammanträdestider 2012

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2012.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider år 2012:

Onsdag 7 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)

Tisdag 22 maj klockan 16.30

Tisdag 18 september klockan 16.30

Onsdag 21 november klockan 16.30.

§5 Preliminärt bokslut för 2011

VD-kommentarer samt resultatrapport med utfall och jämförelse med budget, prognos 2 samt rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS, redovisades.

Underlag: Ärende 5, VD-kommentar, resultatrapport, budgetjämförelse, ILS.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende årsbokslut 2011.

§6 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg en redovisning avseende budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Underlag: Ärende 6, Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§7 Översyn av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

Förelåg redovisning om arbetsordningen för SISAB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med flera samt rapportering om bolagets ekonomiska situation med mera.

Underlag: Ärende 7, Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna arbetsordning och VD-instruktion för SISAB.

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster

Underlag: Ärende 8, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och att företagshälsovård upphandlats samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 28 december 2011, Hallen 1, nybyggnad av förskola

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Hallen med en hyresgenererande projektkostnad om 36250 tkr.

Underlag: Ärende 9, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§10 Lämnande av projektredovisning daterad den 19 januari 2012, kv Tvätterskan, nybyggnad av förskola

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Tvätterskan med en hyresgenererande projektkostnad om 40321 tkr.

Underlag: Ärende 10, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Rapporter

§11 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,30 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 1435 tkr per år.

Underlag: Ärende 11, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 12.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 13, Finansiell månads- och riskrapport per 2011-12-31.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§14 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 14, Slutredovisningar rörande projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E.

Sammanställning hittills slutredovisade projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§15 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 15, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§16 Muntliga rapporter

VD redovisade bolagets nya organisation och utdelade material i sammanhanget. Rekrytering av personalchef pågår. Administrativ chef har tillträtt.

§17 Övriga frågor

VD rapporterade att inbjudan till studieresa för styrelsen 25-26 april har skickats ut. VD återkommer med detaljerat program och reseinformation.

Mötet avslutades 18.25