Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-03-07

Sammanträde 2012-03-07

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 1/2012

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

6 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2011

7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2011

9 Reviderad projektredovisning daterad den 9 februari 2012, nybyggnad Lugnets skola

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (90 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Rickard Nygren och Abebe Hailu att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2012

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 01/2012.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Årsredovisning för 2011

Årsredovisning inklusive granskningsrapport och granskningspromemoria för år 2011 redovisades och kommenterades.

De auktoriserade revisorerna prioriterar kontrollen av bolagets ekonomiska processer, för att säkra att framtagen årsredovisning ger en rättvisande bild.

Internrevisorerna Ulla-Britt Ling-Vannerus och Maria Assarsson informerade om lekmannarevisorernas uppgifter, enligt lagar och förordningar samt om revisionskontorets roll att genomföra allmän (basgranskning) och särskild granskning utöver den lagstadgade revisionen. Årets revisionsarbete i SISAB kommenterades utifrån den granskningspromemoria som tagits fram till bokslut 2011.

Det konstateras att SISAB:s angivna mål och åtaganden för uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål bedöms i huvudsak ha uppfyllts under året.

Underlag: Ärende 4, årsredovisning för 2011, Revisionskontorets granskningsrapport och granskningspromemoria, muntlig redovisning från internrevisorerna.

Styrelsen beslöt

att godkänna att föreliggande årsredovisning för år 2011 föreläggs årsstämman,

att godkänna anmälan av granskningsrapport och granskningspromemorian samt rapport över revision av årsbokslut för vidare befordran till årsstämman.

§5 Förslag till budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Förelåg en redovisning rörande förslag till budget för år 2013 samt förslag till inriktning för åren 2014 och 2015.

Underlag: Ärende 5, Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015, Föreslagna åtgärder – Stimulans för Stockholm.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt förslag till budget för år 2013 och inriktning för åren 2014 och 2015.

§6 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2011

Förelåg en redovisning rörande interkontrollarbetet på SISAB för år 2011.

Underlag: Ärende 6.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt interkontrollarbetet för år 2011.

§7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2011

Förelåg redovisning rörande resultatet av SISAB:s miljöarbete för år 2011.

Underlag: Ärende 7, Redovisning av Miljöprogram 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med miljöprogrammet för år 2011.

§8 Uppföljning av balanserade styrkort, BSK, år 2011

Förelåg en redovisning rörande SISABs arbete med BSK (balanserade styrkort). BSK arbetar med perspektiven medarbetare, kund, process samt ekonomi.

Underlag: Ärende 8. Uppföljning av BSK för år 2011.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med BSK för år 2011.

§9 Reviderad projektredovisning daterad den 9 februari 2012, nybyggnad Lugnets skola

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Lugnets skola, kvarteret Innanhavet, med en hyresgenererande projektkostnad om 40321 tkr.

Underlag: Ärende 9, Projektredovisning.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Rapporter

§10 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,30 %.

Underlag: Ärende 10, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§11 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet Adolf Fredriks Musikklasser, miljöåtgärder och verksamhetsanpassning, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Underlag: Ärende 11, Slutredovisning rörande projektet Adolf Fredriks Musikklasser, miljöåtgärder och verksamhetsanpassning.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 12, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Muntliga rapporter

Inga muntliga rapporter förelåg.

§14 Övriga frågor

VD informerade att preliminärt program, med temat Ett växande och förtätat Stockholm, för styrelsens studieresa 25-26 april har tagits fram. Programmet kommer att tillställas styrelsen.

Mötet avslutades 18.00