Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB:s huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 2/2012

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

8 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 mars 2012, Frans Schartau Handelsinstitut, ombyggnad ventilation och verksamhetsanpassningar

9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 3 april 2012, Hässelbygårdsskolan, ombyggnad av hus D, NO-salar

11 Upphandlings- och marknadsläget (bifogas)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Abebe Hailu att justera dagens protokoll

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2012

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 02/2012.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Underlag: Ärende 4.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

§5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2012

Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 1, årsprognos 1 med jämförelse budget.

Underlag: Ärende 5, Tertialrapport 1 för år 2012, bilagor, kommentarer.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende tertialbokslut 1 för år 2012.

§6 Översyn av Attestinstruktion för SISAB

Förelåg en redovisning rörande attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Underlag: Ärende 6, Attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt föreliggande attestinstruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

§7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Stockholms miljöprogram 2012-2015, uppmaning att lämna fullmakt för upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem samt kommunikationsprogram för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 7, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Stockholms miljöprogram 2012-2015, uppmaning att lämna fullmakt för upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem samt kommunikationsprogram för Stockholms stad.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§8 Lämnande av ny fastprisoffert daterad den 21 mars 2012, Frans Schartau Handelsinstitut, ombyggnad ventilation samt verksamhetsanpassningar Handelsinstitut, ombyggnad ventilation samt verksamhetsanpassningar

Förelåg redovisning rörande offert avseende Frans Schartau Handelsinstitut, ombyggnad av ventilation samt verksamhetsanpassningar med en hyresgenererande projektkostnad om 43 238 tkr.

Underlag: Ärende 8, Offert.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från arbetsmarknadsförvaltningen.

§9              &nLämnande av ny fastprisoffert daterad den 3 april 2012, Hässelbygårdsskolan, ombyggnad av hus D, NO-salar

Förelåg redovisning rörande offert avseende Hässelbygårdsskolan, ombyggnad av hus D, NO-salar, med en hyresgenererande projektkostnad om 23 490 tkr.

Underlag: Ärende 9, Offert, Entreprenadkostnadssammanställning.

Styrelsen beslöt

att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§10 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,32 %.

Underlag: Ärende 10, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§11 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 11.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 12, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 13, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§14 Muntliga rapporter

VD rapporterade om händelserna under Kristihimmelfärdshelgen i Spånga, Tensta och Rinkeby. Värst utsatt var Bussenhusskolan med cirka 50 krossade fönster och två anlagda bränder. Kostnaderna för skadegörelsen vid Bussenhusskolan uppskattas till 600-700 tkr.

Fönster krossades även vid Tensta gymnasium (cirka 40 stycken), Sundbyskolan (cirka 20 stycken) och Kvarnbyskolan (cirka 20 stycken).

Glaskross i mindre omfattning drabbade Enbackskolan, Hyllingeskolan, Elinsborgsskolan och Solhemsskolan.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

 

Mötet avslutades 17.35.