Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-09-18

Sammanträde 2012-09-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 3/2012

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Remiss rörande förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

6 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 29 maj 2012, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10

7 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 3 augusti 2012, nybyggnad av förskola inom kvarteret Kransbindarvägen

8 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 4 juli 2012, nybyggnad av förskola inom kvarteret Tabulatorn 2

10 Upphandlings- och marknadsläget

13 Rapport om remiss rörande revidering av ramavtal för utbildningslokaler 2013

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 03/2012

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 03/2012.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Tertialbokslut 2 och prognos 2 för år 2012

Förelåg en redovisning rörande tertialbokslut 2 samt prognos 2 för år 2012.

Underlag: Ärende 4, Tertialbokslut 2 och årsprognos 2 år 2012, VD-kommentarer, Rapporter avseende Stockholms Stads Integrerade Ledningssystem (ILS), Stimulans för Stockholm samt SISAB:s planerade underhåll.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende tertialbokslut 2 samt prognos 2 för år 2012.

§5 Remiss rörande förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förelåg en redovisning rörande remiss om förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 5, Remissvar, Idrottsförvaltningens förslag till nytt idrottspolitiskt program.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och det till idrottsförvaltningen överlämnade svaret.

§6 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 29 maj 2012, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10

Förelåg redovisning rörande lämnad projektredovisning/budgetoffert avseende nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10 med en hyresgenererande projektkostnad om 31 500 tkr.

Underlag: Ärende 6, Projektredovisning/budgetoffert.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen/budgetofferten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§7 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 3 augusti 2012, nybyggnad av förskola inom kvarteret Kransbindarvägen

Förelåg redovisning rörande lämnad projektredovisning/budgetoffert avseende nybyggnad av förskola inom kvarteret Kransbindarvägen med en hyresgenererande projektkostnad om 30 846 tkr.

Underlag: Ärende 7, Projektredovisning/budgetoffert.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen/budgetofferten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

§8 Lämnande av projektredovisning/budgetoffert daterad den 4 juli 2012, nybyggnad av förskola inom kvarteret Tabulatorn 2

Förelåg redovisning rörande lämnad projektredovisning/budgetoffert avseende nybyggnad av förskola inom kvarteret Tabulatorn 2 med en hyresgenererande projektkostnad om 29 184 tkr.

Underlag: Ärende 8, Projektredovisning/budgetoffert.

Styrelsen beslöt

att godkänna projektredovisningen/budgetofferten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.

Rapporter

§9 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,68%.

Underlag: Ärende 9, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§10 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 10.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§11 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 11, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Underlag: Ärende 12, Balanslista projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Rapport om remiss rörande revidering av ramavtal för utbildningslokaler

Förelåg en rapport rörande remiss om revidering av ramavtal för utbildningslokaler.

Underlag: Ärende 13, SISAB:s remissvar, Stockholms Stadshus AB:s remissvar, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§14 Muntliga rapporter

VD rapporterade, mot bakgrund av oroligheterna i Järvaområdet, att en halvtidstjänst inrättats i förebyggande syfte. Befattningshavaren ska samverka med de övriga lokala nätverken och komma närmare ungdomar och händelser.

§15 Övriga frågor

Ordföranden rapporterade att ett seminarium planeras till den 23 november på eftermiddagen med deltagande av skolroteln, utbildningsnämnden och SISAB. Seminariet kommer att avhållas hos utbildningsförvaltningen. Separat inbjudan kommer att sändas ut.

Elisabeth Abelsson (fp) väckte frågan om styrelsehandlingar i digitalt format istället för pappersformat. Denna frågeställning kommer att beredas tillsammans med företagsledningen och redovisas vid ett kommande möte.

Mötet avslutades 17.50