Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-11-21

Sammanträde 2012-11-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 4/2012

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till budget och verksamhetsplan 2013

5 Förslag till sammanträdestider 2013

11 Remiss rörande förslag till skolplan för Stockholms stad

13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 september 2012, nybyggnad av förskola med tre avdelningar inom kvarteret Juryn 6 i Farsta

15 Upphandlings- och marknadsläget

19 Rapport om remiss rörande Nytt IT-program för Stockholms stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare.

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 04/2012.

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 04/2012.

§3 Godkännande av föredragningslistan.

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Förslag till budget och verksamhetsplan 2013

Förelåg en redovisning rörande förslag till budget och verksamhetsplan samt SISAB:s åtagande, mål och aktiviteter för stadens övergripande inriktningsmål (ILS) för år 2013.

Underlag: Ärende 4, förslag till budget och verksamhetsplan, VD-kommentarer, SISAB:s åtagande, mål och aktiviteter för stadens övergripande inriktningsmål (ILS).

Styrelsen beslöt

att godkänna budget och verksamhetsplan inklusive bilagor för 2013 för SISAB,

att godkänna investeringen om 15 mnkr vid fastigheten Porslinsköket samt att uppdra åt VD att genomföra projektet i enlighet med bilaga 4,

att överlämna budget och verksamhetsplan för 2013 för SISAB till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§5 Förslag till sammanträdestider 2013

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2013.

Underlag: Ärende 5.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för år 2013:

Tisdag 5 februari klockan 16.30

Tisdag 5 mars klockan 16.30

Företagsledningen återkommer med förslag till sammanträdestider för styrelsens möten i maj, oktober och november när Stockholms Stadshus AB:s aktivitets- och tidplan för 2013 har fastslagits.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Förslag till internkontrollplan för SISAB

Förelåg redovisning rörande internkontrollplan för SISAB. Planen bygger på en riskanalys av bolagets omvärlds-, process- och beslutsrisker.

Underlag: Ärende 6, internkontrollplan för 2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna internkontrollplanen för 2013 i enlighet med bilaga.

§7 Översyn av policies, strategier och riktlinjer

En översyn av SISAB:s policies, strategier och riktlinjer redovisades.

Underlag: Ärende 7, SISAB:s policies, strategier och riktlinjer.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande policies och strategier,

att godkänna förslag till arkivinstruktion, anvisningar för dokumenthantering samt arkivbeskrivning,

att godkänna anmälan av riktlinjer.

§8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Förelåg en redovisning avseende ny finanspolicy för bolagen inom Stockholms Stadshus AB.

Underlag: Ärende 8, Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslöt

att godkänna finanspolicyn under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 10 december 2012.

§9 Fastställande av Miljöprogram 2013-2015

Förelåg en redovisning rörande Miljöprogram 2013-15 samt en miljöredovisning första halvåret 2012.

Underlag: Ärende 9, Miljöprogram 2013-2015.

Styrelsen beslöt att

1. Vid nybyggnationer ska byggnadernas genomsnittliga specifika energianvändning sträva mot 55 kWh/m2, dock högst 60 kWh/m2 , Atemp och år (plus tillägg hör hygieniskt luftflöde enligt Boverkets byggregler).

2. I övrigt fastställa bolagsledningens förslag till SISAB:s Miljöprogram 2013-2015.

Reservation anfördes av Rikard Nygren enligt följande:

”Styrelsen föreslås besluta att

1. Delmålet för Hållbar energianvändning beträffande genomsnittlig energianvändning per m2 vid nybyggnadsprojektering ska vara max

55 kWh/ m2 exkl. tillägg enl BBR.

2. Tillägg görs med mål att all nyproduktion ska klassas enl.

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

3. Därutöver anföra följande:

Från och med 2021 ska alla nya byggnader vara ’Nära nollenergi byggnader’ enl. EUdirektiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. För offentliga aktörer gäller det

fr.o.m. 2019.

Det av fullmäktige beslutade Stockholms Miljöprogram 2012-2015 anger att ”i varje nyproducerad byggnad, på av staden markanvisad fastighet, ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2” (3.3).

Landskrona, Åkersberga och Alingsås är exempel på kommuner som redan har byggt skola resp. förskola i passivhusstandard, dvs. under denna nivå. Stockholm har ännu inte gjort det.

Stockholm har en uttalad målsättning att ligga i framkant av denna utveckling, och SISAB är beroende av att beställningar av nyproduktion från utbildningsförvaltningen resp. stadens stadsdelsförvaltningar ligger i linje med detta. Därför kan bolagets egna miljömål inte understiga de krav som staden ställer på övriga byggherrar.

Vidare anger Stockholms Miljöprogram 2012-2015 att ”andelen miljöklassade byggnader ska öka” (2.5). För den som anser att våra elevers skolmiljöer är viktig är Miljöbyggnad nivå silver en rimlig utgångspunkt.

Utifrån ett fåtal nu pågående projekt kommer SISAB utvärdera vilken nivå (silver eller guld) som är rimlig att använda framöver, men redan nu är det rimligt att börja använda systemet i samtliga nybyggnadsprojekt för att säker ställa kvalitet och grundläggande baskrav (nivå brons).”

Suppleantyttrande avgavs av Elin Låby enligt följande:

”Om jag hade haft rösträtt hade jag röstat i enlighet med Rikard Nygrens förslag till beslut.”

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Kulturvision 2030 och Evenemangsstrategi för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 10, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Kulturvision 2030 och Evenemangsstrategi för Stockholms stad.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§11 Remiss rörande förslag till skolplan för Stockholms stad.

Förelåg en redovisning rörande remiss om förslag till skolplan för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 11, Remissvar, Utbildningsförvaltningens förslag till skolplan för Stockholms stad.

Styrelsen beslöt

att godkänna remissvaret och att som svar till koncernledningen överlämna skrivelsen.

§12 Intentionsavtal Näskubben 2

Förelåg en redovisning rörande intentionsavtal mellan exploateringskontoret och SISAB avseende tomträtten Näskubben 2 i Kärrtorp.

Underlag: Ärende 12, Intentionsavtal Näskubben 2.

Styrelsen beslöt

att godkänna intentionsavtalet rörande tomträtten Näskubben 2.

§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 september 2012, nybyggnad av förskola inom kvarteret Juryn 6 i Farsta

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Juryn 6, Torögatan i Farsta, jämte markarbeten med en hyresgenererande projektkostnad om 16 634 tkr respektive 4240 tkr.

Underlag: Ärende 13, Fastprisoffert, Budgetoffert/projektredovisning.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 16634 tkr respektive 4240 tkr vid en beställning från Farsta stadsdelsförvaltning.

Rapporter

§14 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till

0,70 %. I enlighet med vid sammanträdet utdelad reviderad bilaga uppgår kostnaderna för bolagets vakanser till 3640 tkr per år.

Underlag: Ärende 14, Vakanslista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§15 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Underlag: Ärende 15.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Underlag: Ärende 16, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§17 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport över arbetet med balanslista för projekt samt status rörande de för närvarande 15 största pågående projekten.

Underlag: Ärende 17, Status de största pågående projekten.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§18 SISAB:s balanserade styrkort för år 2013

Förelåg rapport rörande SISAB:s balanserade styrkort för år 2013.

Underlag: Ärende 18, BSK för 2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§19 Rapport om remiss rörande Nytt IT-program för Stockholms stad

Förelåg en rapport rörande remiss om förslag till nytt IT-program för Stockholms stad.

Underlag: Ärende 19, SISAB:s remissvar.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§20 Muntliga rapporter

VD rapporterade om implementeringen av det nya ramavtalet mellan SISAB och Stockholms stad.

§21 Övriga frågor

VD informerade att inbjudan till styrelsens julbord dagen den 13 december 2012 klockan 15.30 på restaurang Pontus By The Sea, Tullhus 2, Skeppsbrokajen, sänts ut.

VD informerade att inbjudan till det gemensamma seminariet med utbildningsnämnden och SISAB den 23 november 2012 sänts ut.

Mötet avslutades 18.20.