Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 5/2012

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förslag till sammanträdestider 2013

7 Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB

8 Lämnande av projektredovisning daterad den 9 november 2012, kv Ättebacken, nybyggnad av förskola

9 Lämnande av projektredovisning daterad den 8 november 2012, kv Zinket, nybyggnad av förskola

10 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 november 2012, kv Åkerbrodden 1, nybyggnad av förskola

11 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 november 2012, kv Snödroppen, nybyggnad av förskola

Rapporter och anmälningsärenden

12 Uthyrningsläget

13 Upphandlings- och marknadsläget

15 Remiss rörande införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg, Abebe Hailu och Rickard Nygren (fr.o.m. § 5.) att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2012

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2012.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Förslag till sammanträdestider 2013

Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2013.

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider år 2013:

tisdag 5 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)

tisdag 21 maj klockan 16.30

tisdag 24 september klockan 16.30

tisdag 26 november klockan 16.30.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Preliminärt bokslut för 2012

VD-kommentarer samt resultatrapport med utfall och jämförelse med budget, prognos 2 samt rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS, redovisades.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt VD-kommentarer avseende årsbokslut för 2012.

§7 Översyn av arbetsordning för SISAB

Förelåg redovisning om arbetsordningen för SISAB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med flera samt rapportering om bolagets ekonomiska situation med mera.

Styrelsen beslöt

att med anmälda redaktionella ändringar godkänna arbetsordning och

VD-instruktion för SISAB.

§8 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-09, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10 i Bromma

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10 i Bromma.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 29500 tkr vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.

§9 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-08, nybyggnad av förskola inom kvarteret Zinket i Grimsta

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Zinket.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 29 184 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§10 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-12, nybyggnad av förskola inom kvarteret Åkerbrodden 1 i Hässelby Villastad

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Åkerbrodden 1 i Hässelby Villastad.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 44565 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§11 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-12, nybyggnad av förskola inom kvarteret Snödroppen i Hässelby Villastad

Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Snödroppen i Hässelby Villastad.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 40 871 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

§12 Rapport om uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till

0,73 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 3 874 tkr per år.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Rapport balanslista projekt

Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§15 Remiss rörande införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet

Förelåg en rapport rörande remiss om förslag till införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§16 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§17 Muntliga rapporter

Inga muntliga rapporter lämnades.

§18 Övriga frågor

VD Åsa Öttenius redogjorde för möjligheterna att tillhandahålla elektroniska styrelsehandlingar.

Styrelsen beslöt att

1. när praktiska förutsättningar föreligger endast tillhandahålla elektroniska styrelsehandlingar.

2. ge företagsledningen i uppdrag återkomma med erbjudande till styrelsen om en personlig läsplatta (Ipad) som är kopplad till styrelseuppdraget.

VD Åsa Öttenius informerade styrelsen om att studiebesök kommer att arrangeras före styrelsemötet den 21 maj.

Mötet avslutades 17.25.