Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISAB, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 1/2013

3 Godkännande av föredragningslistan

5 Redovisning av arbetet med interkontroll för SISAB år 2012

6 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2012

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

10 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 5 februari 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan

Rapporter och anmälningsärenden

11 Uthyrningsläget

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt

att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2013

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 01/2013.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Årsredovisning för 2012

Årsredovisning inklusive granskningsrapport och granskningspromemoria för år 2012 redovisades och kommenterades.

De auktoriserade revisorerna prioriterar kontrollen av bolagets ekonomiska processer för att säkra att framtagen årsredovisning ger en rättvisande bild.

Internrevisorerna Ulla-Britt Ling-Vannerus och Maria Assarsson informerade om lekmannarevisorernas uppgifter enligt lagar och förordningar samt om revisionskontorets roll att genomföra allmän (basgranskning) och särskild granskning utöver den lagstadgade revisionen. Årets revisionsarbete i SISAB kommenterades utifrån den granskningspromemoria som tagits fram till bokslut 2012.

Det konstaterades att SISAB:s angivna mål och åtaganden för uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål bedöms i huvudsak ha uppfyllts under året.

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna att föreliggande årsredovisning för år 2012 föreläggs årsstämman.

2. Godkänna anmälan av granskningsrapport och granskningspromemorian samt rapport över revision av årsbokslut för vidare befordran till årsstämman.

3. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§5 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2012

Förelåg en redovisning rörande internkontrollarbetet på SISAB för år 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt internkontrollarbetet för år 2012.

§6 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2012

Förelåg en redovisning rörande resultatet av SISAB:s miljöarbete för år 2012.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med miljöprogrammet för år 2012.

§7 Uppföljning av balanserade styrkort, BSK, år 2012

Förelåg en redovisning rörande SISAB:s arbete med BSK (balanserade styrkort).

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt arbetet med BSK för år 2012.

§8 Ändrad bolagsordning för SISAB

Förelåg en redovisning rörande ändrad bolagsordning för SISAB.

Styrelsen beslöt att

1. Förelägga årsstämman förslag till ändrad bolagsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB.

2. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv med uppmaning att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av statistik och närliggande tjänster samt för att

delta i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§10 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 5 februari 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan

Förelåg redovisning rörande offererad om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan.

Styrelsen beslöt att

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313956 tkr.

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313 956 tkr, varav 282 010 tkr är hyresgrundande, 2071 kontantfinansieras av utbildningsförvaltningen och 29875 tkr utgör SISAB:s kostnad, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

Rapporter

§11 Uthyrningsläget

Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till

0,73 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 3874 tkr per år.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§12 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet vid Mälarhöjdens skola, om- och tillbyggnad kök/matsal, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§13 Muntliga rapporter

Inga muntliga rapporter förelåg.

§14 Övriga frågor

VD Åsa Öttenius redogjorde för områdesplan för skolor 2013-2020, vilka utgör bolagets strategiska långtidsplanering för skolbeståndet.

VD Åsa Öttenius informerade styrelsen om de planerade studiebesöken före styrelsemötet den 21 maj.

VD Åsa Öttenius redogjorde för statusen rörande Dalhagsskolan.

Mötet avslutades klockan 18.15