Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av justering av protokoll 2/2013

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

9 Försäljning av fastigheten Ungbrodern 21

10 Tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan

11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 25 februari 2013, nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp

12 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad den 21 mars 2013, ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut

13 Lämnande av offert med fastpris för kontantreglering eller hyrestillägg daterad den 11 april 2013, ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan

14 Lämnande av reviderad offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 24 april 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan

15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 18 april 2013, avseende åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan

16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 10 april 2013, nybyggnad av förskola vid Hälsingen 3, Grundtviksgatan 33 i Bromma

17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 9 april 2013, nybyggnad av förskola vid Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta

19 Upphandlings- och marknadsläget

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2013

Styrelsen godkände justeringen av protokoll 02/2013.

§3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg förslag att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2013

Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 1, årsprognos 1 med jämförelse budget.

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende tertialbokslut 1 för år 2013.

2. Uppdra åt VD att utreda förutsättningarna för projekt Klastorpsskolan, Trekanten, Kämpetorpsskolan, Årstabergsskolan, Norra Djurgårdsstaden skola och återkomma med förslag till inriktningsbeslut.

3. VD medges disponera utredningskostnader enligt bilaga 1 för utgifter fram till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.

4. Godkänna projektdirektivet.

5. Anmäla beslutet till utbildningsnämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd som är berörda samt till koncernstyrelsen.

§6 Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Förelåg en redovisning rörande förslag till budget för år 2014 samt förslag till inriktning för åren 2015 och 2016.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt förslag till budget för år 2014 och inriktning för åren 2015 och 2016.

§7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg en redovisning av kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande anmälan av definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel, anmälan av avfallsplan för Stockholm 2013-2016 samt att dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta enligt avfallsplanen.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.

§8 Balanslista projekt

Förelåg en redovisning av pågående projekt utifrån förändringarna i det nya skolramavtalet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten samt de reviderade projektbeloppen utifrån förändringarna i det nya skolramavtalet.

§9 Försäljning av fastigheten Ungbrodern 21

Förelåg en redovisning av den före detta förskolefastigheten Ungbrodern 21.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att fullfölja försäljningen av fastigheten Ungbrodern 21.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan

Förelåg en redovisning av önskad tillbyggnad och detaljplaneändring inom tomträtten Karpdammen 2, Hässelbystrandsskolan.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att fortsätta planprocessen med en kostnad om cirka 400 tkr syftande till att möjliggöra tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan samt återkomma med förslag till genomförandebeslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 25 februari 2013, nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp

Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 46649 tkr vid en beställning från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.

§12 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg, daterad den 21 mars 2013, ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut

Förelåg redovisning rörande offert med fastpris för hyrestillägg avseende ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 73 139 tkr, varav 49450 är hyresgenererande, vid en beställning från arbetsmarknadsförvaltningen.

§13 Lämnande av offert med fastpris för kontantreglering eller hyrestillägg, daterad den 11 april 2013, ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan

Förelåg redovisning rörande offert med fastpris för hyrestillägg avseende ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan.

Styrelsen beslöt att

1. Uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 80 765 tkr, varav 48 472 är hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

2. Uppdra åt VD att genomföra fastighetsinvesteringar i hus D med en projektkostnad om 25700 tkr.

§14 Lämnande av reviderad offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 24 april 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan

Förelåg redovisning rörande offererad om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan.

Styrelsen beslöt att

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313956 tkr.

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313956 varav 282010 är hyresgrundande, 2 071 kontantfinansieras av utbildningsförvaltningen och 29875 tkr utgör SISAB:s kostnad, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

3. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 18 april 2013, åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan

Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 12421 tkr, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.

§16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 10 april 2013, nybyggnad av förskola vid Hälsningen 3, Grundtviksgatan 33 i Bromma

Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola inom tomträtten Hälsingen, Grundtviksgatan 33 i Bromma.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 31 302 tkr vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.

§17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 9 april 2013, nybyggnad av förskola vid Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta

Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola inom tomträtten Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 44 219 tkr vid en beställning från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Rapporter

§18 Rapport om uthyrning och vakansläget

Förelåg rapport rörande uthyrning och vakansläget inom SISAB:s fastighetsbestånd.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§19 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Finansiell riskrapport

Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§21 Rapport slutredovisade projekt

Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet vid Kansliskrivaren 7, ny förskola, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§22 Dalhagsskolan – skrivelse från Mångården AB

Förelåg rapport rörande uthyrningsförfrågan från Mångården AB avseende Dalhagsskolan i Kista.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§23 Muntliga rapporter

VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport om uppföljning avseende ramavtal bygg.

VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport avseende Fryshuset.

VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport avseende den senaste händelseutvecklingen i Husby.

§24 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Mötet avslutades klockan 17.40.