Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 22

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism

Dnr: 1.6.-178/14
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

8 Svar på skrivelse om aktiverande TV - och dataspel för äldre

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M), Daniel Forslund (FP) och Ebba Krumlinde (C) med flera
Dnr: 1.6.-221/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

9 Nybyggnad av förskola på Kanslersvägen, Skarpnäcks gård

Genomförandebeslut
Dnr: 2.6.-391/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080

10 Årsrapport 2013 från stadsrevisionen

Yttrande 2013 från stadsrevisionens årsrapport 2013 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Dnr: 1.4.-206/14
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

11 Rutiner för lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-278/12
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-212/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

REMISSER

13 Motion (2014:6) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen

Remissvar, dnr: 302-517-2014, svar på motion från Åke Askensten (MP)
Dnr: 1.5.1.-233/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande över serveringstillstånd - restaurang Jansson´s Deli

Svar på remiss från Socialförvaltningen, tillståndsenheten, dnr 9.1.-05107/2014
Dnr: 1.5.2.-222/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Uppföljning av Skarpnäcks dagliga verksamhet

Dnr: 1.2.1.-282/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

16 Uppföljning av Hammarbyhöjdens och Skarpnäck- Bagarmossens gruppbostäder

Dnr: 1.2.1.-272/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

17 Månadsrapport maj 2014

Dnr: 1.2.1.-114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a Föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Åsa Arkö Tel: 08-508 15 112

24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021