Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

TEMA: STADSTRÄDGÅRDSMÄSTAREN BESÖKER NÄMNDEN

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

Dnr: 1.1.-79/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fördelning av föreningsbidrag

Dnr: 5.4.-461/16
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – överenskommelse med Miljöverkstan

Dnr: 2.2.1.-126/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

10 Svar till Skolinspektionen på uppföljning av tillsyn

Svar på Skolinspektionens tillsyn dnr: 43-2015:10076
Dnr: 1.4.-186/16
(Utsändes)
Omedelbar justering

11 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1.-488/16
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Utsändes)
Dnr 1.1. -101/17
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13:a Verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla

13:b Uppföljning av rätt till heltid i förskolan

Dnr 1.6.-61/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

14 Remissvar gällande serveringstillstånd – AB Geten

Svar på remiss från Tillståndsenheten vid
Socialförvaltningen, dnr 9.1–03870/2017
Dnr: 1.5.2.-94/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Trafikändringar inom SL-trafiken 2017/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 123-444/2017
Dnr: 1.5.1. -107/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Remiss om Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm – Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 159-1936/2016
Dnr: 1.5.1.-14/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Remiss – Motion (2016:113) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1678/2016, svar på motion från Per Ossmer (SD) och
Martin Westmont (SD)
Dnr: 1.5.1.-42/17
(Utsändes)
Omedelbar justeringANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Månadsrapport mars 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Förfrågningsunderlag för kost och kostproduktion

Dnr 2.2.2-78/17
(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)